Publicerad 22 april 2022

Stöd vid förfrågningar från industrin

Stödfunktionen för Nationella Kvalitetsregister erbjuder stöd till register vid förfrågningar och diskussioner om samarbete med industrin. Här har vi samlat olika verktyg och länkar som kan vägleda bland annat när det gäller forskning och kvalitetsarbete.

Guide för samverkan mellan industrin och kvalitetsregister

En guide har tagits fram som ett komplement till överenskommelsen om samverkan mellan SKR och industrins företrädare. Syftet är att underlätta det praktiska arbetet.

Guiden beskriver processen för samverkan och utlämnande av kvalitetsregisterdata för forskning. Processen riktar sig till forskare, registerhållare och CPUA-myndigheter. Den omfattar de inledande stegen med förarbete, kontakt med registret och ansökan om etiskt godkännande till utlämnande av data och redovisning av resultat. Guiden är första delen av en mer omfattande vägledning som tas fram inom ramen för överenskommelsen om samverkan mellan Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och industrins företrädare.

Guide för användning av kvalitetsregister (PPT) Powerpoint, 994 kB.

Guide för användning av kvalitetsregister (PDF) Pdf, 538 kB.

Avtalsmall vid samverkan mellan industrin och kvalitetsregister

SKR och industrins företrädare har utformat en avtalsmall för samverkan med tillhörande bilagor. Avtalsmallen innehåller olika standardiserade klausuler som parterna kan aktivera beroende på slag av samarbete. Det finns också möjlighet att definiera samarbeten som inte täcks av mallen. Avtalsbilagorna är obligatoriska med ett undantag som enbart berör samverkan inom läkemedelsområdet. Parterna kan komplettera avtalet med ytterligare bilagor. Syftet med mallen är att formalisera samverkan mellan parterna och att minska den administrativa bördan.

Avtalsmall vid samverkan mellan industrin och kvalitetsregister (Word) Word, 26 kB.

Bilaga 1 - 7 till avtalsmall vid samverkan mellan industrin och kvalitetsregister (Word) Word, 52 kB.

Utlämnande av data och information

Vilka data som kan eller måste lämnas ut vid forskning där en region är huvudman, är något som ofta diskuteras inför industrisamarbeten. Uppgifter i ett Nationellt Kvalitetsregister omfattas av hälso- och sjukvårdssekretess, därför måste det ske en sekretessprövning innan uppgifter i ett Nationellt Kvalitetsregister kan användas i forskning. Sekretess gäller även för uppdragsforskning.

Utlämnande av data och information

Forska på registerdata

Läs i vår snabbguide hur det går till att använda data från kvalitetsregister i forskningen. Här finns också en mall för ansökan om att få ut data att ladda ner.

Forska på registerdata

Valideringshandboken

Uppgifter och resultat från kvalitetsregister används i allt högre grad i vårdens kvalitetsarbete, ledning och styrning samt forskning. Därför har det blivit allt viktigare att data i registren är kompletta och korrekta. I valideringshandboken finns förklaringar, konkreta förslag och exempel på hur det går till att validera och hur arbetet kan läggas upp.

Valideringshandbok

Patientinformation vid forskningsstudier

Vad gäller för patientens samtycke i patientlagen? Vilka krav gäller för information som ska lämnas till patienter och brukare före registrering. Här finns stöd för att utveckla studiespecifik patientinformation.

Patientinformation vid forskningsstudier


Informationsansvarig

  • Petra Hasselqvist
    Handläggare

Kontakta oss

Kontakta Nationella Kvalitetsregister

Här kan du kontakta stödfunktionen för Nationella Kvalitetsregister vid SKR.

 
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.