Barnkonventionen

Barnkonventionen syftar till att säkerställa barns tillgång till sina mänskliga rättigheter. Principen om barnets bästa är grundläggande för tillämpningen av alla artiklar.

Verktyget Prisma illustrerar hur enskilda artiklar i barnkonventionen stämmer överens med artiklar eller mål i ett annat horisontellt perspektiv. Men det är viktigt att komma ihåg att barnkonventionens artiklar ska ses som en helhet - de är ömsesidigt beroende av varandra och odelbara.

Läs mer om barnkonventionen efter artiklarna nedan.

Barnkonventionens artiklar

Barnets bästa ska alltid beaktas

Barnkonventionen antogs av FN:s generalförsamling 1989 och Sverige var ett av de första länderna som anslöt sig. Den utgör en av FN:s nio kärnkonventioner om mänskliga rättigheter. Den syftar till att ge alla barn tillgång till sina mänskliga rättigheter.

I alla frågor där barnkonventionen tillämpas ska de fyra grundprinciperna beaktas: att alla barn har samma värde och rättigheter (art. 2), att barnets bästa ska vara vägledande i alla beslut som rör barn (art. 3), att alla barn har rätt till liv och utveckling (art. 6), samt att barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad (art. 12).

Principen om barnets bästa är grundläggande och övriga artiklar ska läsas i ljuset av den principen.

Barnkonventionen blev svensk lag 2020. Det innebär bland annat att artikel 3 är direkt tillämpbar i domar och beslut.

Här kan du läsa mer om SKR:s arbete med barnkonventionen