Publicerad 7 mars 2024

Huvudmannaskap för verksamhet som utförs av andra

Om kommunen eller regionen beslutar sig för att överlämna driften av en offentlig uppgift till en privat utförare, kvarstår ändå kommunen och regionen som huvudman för verksamheten.

Grundprincipen för huvudmannaskapet

Grundprincipen är att kommunen eller regionen har ett ansvar som huvudman för verksamhet som överlämnats till privata utförare. Med en privat utförare avses en juridisk person eller enskild individ som mottagit uppdraget om vården av en kommunal angelägenhet.

I många fall upphandlas driften av en verksamhet (entreprenader) för vilken kommunens huvudmannaskap kvarstår. Detta gäller i viss mån också inom skolområdet, till exempel vid upphandling av barnomsorg och vuxenutbildning. Huvudmannaskapet ligger då kvar på kommunen.

Undantag från grundprincipen

Undantag från grundprincipen gäller för fristående förskolor och skolor som är egna huvudmän. Skolinspektionen har tillsynsansvar för skola, vuxenutbildning, fritidshem, förskola och annan pedagogisk verksamhet.

Kommunens ansvar vid köp av enstaka platser

Vid till exempel köp av hem för vård av boende (HVB), har kommunen ansvaret för den individuella insatsen men inte för verksamheten som helhet. För regionens köp av vård från läkare och fysioterapeuter anslutna till den så kallade nationella taxan har regionerna ett begränsat lagreglerat uppföljningsansvar. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har tillsynsansvar för dessa verksamheter.

Frågor och svar om fristående skolor och bidrag

Huvudmannens ansvar och ansvarsfördelning

Fullmäktiges ansvar

  • Fullmäktige ska för varje mandatperiod anta ett program med mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare samt för hur uppföljning ska ske och hur allmänhetens insyn ska tillgodoses. (Kommunallagen 5:3)
  • Fullmäktige är skyldiga att alltid kontrollera och följa upp verksamhet som genom avtal utförs av privata utförare. (Kommunallagen 10:8)
  • Fullmäktige ska genom avtalet med utföraren säkra tillgång till information som gör det möjligt för allmänheten att få insyn i den privata verksamheten. (Kommunallagen 10:9)

Fusk, oegentligheter, korruption och intern kontroll

Nämndens ansvar

  • Nämnderna har ansvar för att se till att verksamheten bedrivs enligt mål, riktlinjer och föreskrifter, den interna kontrollen är tillräcklig och verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. (Kommunallagen 6:6)
  • Nämndens ansvar för att verksamhet bedrivs i enlighet med beslutade mål och riktlinjer gäller för såväl egen verksamhet i offentlig regi, som för verksamhet som överlämnats att utföras av någon annan.

Kommunallag (2017:725)

Informationsansvarig

  • Christine Feuk
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.