Publicerad 19 mars 2024

Vård som omfattar donation av celler, vävnader, blod eller organ

Organ, vävnader och celler från människa kan tas tillvara, hanteras och bearbetas för forskning, transplantation och vårdändamål. Vård som omfattar donation av celler, vävnader eller organ är en viktig del i hälso- och sjukvården i Sverige.

Donationer inom området regleras av EU-direktiv och i svensk lagstiftning och gäller blod, celler, vävnader och organ. För att ge stöd till hanteringen finns en regiongemensam samverkan och samordning.

Vävnadsområdet

SKR arbetar tillsammans med regioner genom Vävnadsrådet för att hantering av organ, vävnader och celler inklusive avancerade terapiläkemedel (ATMP) samt blod ska blir enhetlig, tillgänglig och jämlik. Vävnadsrådet (kort namn för Nationella rådet för organ, vävnader, celler och blod) arbetar sedan drygt 10 år på uppdrag av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Vävnadsrådet är ett nationellt forum för samverkan i frågor som rör regionernas ansvar för hantering av organ, vävnader och celler inklusive ATMP samt blod. Rådet har fokus på legala frågor, kvalitet och säkerhet.

Uppdraget innehåller aktiviteter inom följande områden:

  • expert och utvecklingsstöd
  • omvärldsbevakning
  • tillsyn och tillstånd
  • reglering
  • donationsfrämjande verksamhet
  • utbildning- och kompetensutveckling.

Nuvarande uppdrag till Nationella Vävnadsrådet fastställdes 2021 av regiondirektörerna. Vävnadsrådets organisation består av regionala vävnadssamordnare, arbetsutskottet (AU) och verksamhetsområdesgrupper, VOG.

Nationell samverkan och samorndning

Arbetet inom vävnadsområdet innebär nationell samverkan och samordning inom de områden som reglerades i EU-direktiven och i den svenska lagstiftningen. Behoven av samverkan och samordning avser dels gemensam tolkning och tillämpning av regelverk, dels samverkan och samarbete inom ett antal områden, särskilt terminologi och kodverk, ledningssystem för kvalitet samt spårbarhet och IT-stöd.

Arbetet genomförs genom nationella projekt och via nationella arbetsgrupper för de olika verksamheter som berörs av regelverken. Även frågor rörande vård inom området kan utredas på uppdrag av SKR.

SKRs remissvar på ny Eu lagstiftning inom området 2022-11-18

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Cecilia Alfvén
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.