Publicerad 15 mars 2024

Handslag för digitalisering

Sveriges kommuner har enats om en strategisk agenda – ett handslag för välfärdsutveckling genom digitalisering. SKR, Adda och Inera har lett arbetet tillsammans. Här får du information om de konkreta initiativ som SKR tillsammans med kommunerna har tagit fram samt om arbetets upplägg.

SKR, Adda och Inera har samlat landets kommuner i bred dialog under 2023. Arbetet har resulterat i den strategiska agendan som fått namnet Kommungemensamt handslag för välfärdsutveckling genom digitalisering. Den 15 december 2023 beslutade SKR:s styrelse om handslaget.

Kommungemensamt handslag för välfärdsutveckling genom digitalisering

Kommunerna går samman kring digitalisering

Till handslaget finns en handlingsplan som presenterar 13 konkreta initiativ. Initiativen finns inom områden som socialtjänst, skola, grundläggande infrastrukturella förutsättningar och kompetensförsörjning inom digitalisering.

Sex prioriterade initiativ

Varje kommun har fått möjligheten att peka ut vilka initiativ som de ser som mest angelägna. Utifrån svaren, från över 80 procent av kommunerna, har sex initiativ prioriterats.

1. Genomförande nationell identitets- och behörighetsfederation

Initiativet syftar till att under 2024 påbörja bygget av en gemensam, sektorsövergripande federation. Långsiktigt lägger detta grunden för att etablera ett robustare, mer kostnadseffektivt och enklare system för hantering av e-identiteter och åtkomst hos offentliganställda, privata utförare och för system-till-systemkommunikation.

2. Införande Säker digital kommunikation, SDK, för socialtjänsten

Initiativet handlar om att skapa förutsättningar för att alla parter som är berörda inom socialtjänstens verksamhetsområde Barn och Unga samt Ekonomiskt bistånd ska kunna ansluta sig till SDK. Detta görs genom att ta fram ett dynamiskt inköpssystem, guider och införandestöd riktat till landets kommuner samt säkerställa att berörda myndigheter ansluter.

Information om Säker digital kommunikation

3. Inrätta Kompetensgemenskaper (cybersäkerhet, juridik m.fl.)

Syftet med detta initiativ är att kommunerna och SKR-koncernen tillsammans samlar kompetens inom ett område för att lösa ut frågeställningar som alla kommuner kan dra nytta av. Gemenskaper kommer att bildas inom områdena informationshantering, informationssäkerhet, cyber- och it-säkerhet samt digitaliseringsjuridik. För AI finns redan en gemenskap. Leveranserna kommer bestå av mallar, guider, verktyg, tolkningar och lösningsförslag som kan komma alla kommuner till gagn.

4. Delning och skalning av införande välfärdsteknik

Införande av välfärdsteknik är viktigt för att klara av utmaningar inom omsorgen. En flerårig satsning inom välfärdsteknik pågår. För att skala upp nyttjandet ytterligare behövs ett standardiseringsarbete för informationsöverföring för att undvika inlåsningseffekter, samt möjlighet att ställa ökade krav på interoperabilitet vid upphandlingarna.

Information om Kompetenscenter välfärdsteknik

5. Gemensam informationsförsörjning, GIF, ekonomiskt bistånd (Samlad digital socialtjänst)

Ny lagstiftning och samhällets utveckling innebär nya krav på socialtjänstens tillgänglighet, likvärdighet och bemötande av individen. Med den nya lagen ska kommunerna även i högre grad kunna erbjuda icke-biståndsbedömda insatser. Genom en nationell ingång för invånarna kan de hitta relevant information, erbjudas självhjälp via t.ex. kurser och vid behov slussas vidare till kommuner eller till gemensamt bemannade chattar och tjänster. Initialt prioriteras en lösning för digital ansökan och automatiserad handläggning av ansökan om ekonomiskt bistånd.

Gemensam informationsförsörjning

6. Införande och utveckling av Digital post (ENA)

Införande av digital post ger stor effektivisering i det administrativa arbetet samt minskade kostnader för kommunerna. Initiativet innebär att ta fram förenklingar, skala upp integrationslösningar som tagits fram av kommuner samt att i samverkan med DIGG ta fram stöd för att möjliggöra att fler kommuner ska kunna ansluta sig.

Information om Digital post

Våren 2024 erbjuds även ett samlat stöd för:

Digitala Nationella Prov (införandestöd DNP)

Ett samlat stöd erbjuds våren 2024 för nationella digitala prov för årskurs 6, i form av digitala bedömningsstöd, vilket ställer krav på tekniska, pedagogiska och administrativa förberedelser hos kommunerna. Initiativet handlar om utöka stödet från SKR för de kommuner som har förberedande arbete kvar.

Vägledning för digitala nationella prov, DNP

Erbjudande och tidsplan

Inför sommaren 2024 kommer SKR, Adda och Inera paketera erbjudande till kommuner för de prioriterade initiativen.

Kommungemensam utvecklingsportfölj

Initiativen som har prioriterats blir en första version av en kommungemensam utvecklingsportfölj. Vartefter nya behov definieras ska nya initiativ kunna läggas till portföljen.

SKR, Adda och Inera stärker sin kapacitet genom att bygga upp ett koncerngemensamt portföljkontor, som kommer att ha ansvar för kommunernas gemensamma portfölj samt samordna processen framåt tillsammans med kommunerna.

Initiativ som pausas tillsvidare

Övriga initiativ pausas, eller fortsätter på samma sätt som idag, för att senare värderas igen för gemensamt genomförande. Dessa är följande:

 • Förstudie Nationell betygshantering – SDG förordningen
 • Gemensam kravställning verksamhetssystem socialtjänsten
 • Förstudie Nationell betygshantering – SDG förordningen
 • Förstudie ”Min skola”
 • Gemensam kravställning för digital signering/digitala underskrifter
 • Bredda kompetensforum
 • Samverkan med akademin

Läs vidare

Informationsansvarig

 • Hanna Lundborg
  Handläggare
 • Ina Tidvall
  Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.