Publicerad 11 oktober 2023

Marknadskontroll

De kommunala nämnderna med ansvar för miljö- och hälsoskydd har vissa uppdrag inom marknadskontroll, men är inte marknadskontrollmyndigheter. Med marknadskontroll avses kontroll som utförs enligt EU:s marknadskontrollförordning, det vill säga Europaparlamentets och rådets (EU) förordning 2019/1020 av den 20 juni 2019 om marknadskontroll och överensstämmelse för produkter och om ändring av direktiv 2004/42/EG och förordningarna (EG) nr 765/2008 och (EU) nr 305/2011.

Marknadskontroll är enkelt uttryckt kontroll av överensstämmelser med reglering inom vissa specificerade rättsakter på EU-nivå (se artikel 2 i EU-förordningen och bilaga 1 till förordningen). Kontroll av överensstämmelser med andra regler, till exempel vissa nationella bestämmelser eller särskilda regler på EU-nivå är inte marknadskontroll. Inte heller kontroll av att produkter hanteras i enlighet med bestämmelserna i miljöbalken är marknadskontroll.

Förordning om marknadskontroll och överensstämmelser för produkter, EUR-Lex (EU-lagstiftning)

Frågor och svar om marknadskontroll

Kommunernas uppgifter inom marknadskontroll

 • Vilka uppgifter har kommunerna inom marknadskontroll?

  De uppgifter som kommunerna ska utföra inom marknadskontroll på miljöbalkens område regleras i huvudsak i 2 kapitlet miljötillsynsförordningens och avgränsas där i förhållande till de statliga marknadskontrollmyndigheternas uppgifter. Om en kommunal nämnd har ansvar för tillsynen över en verksamhet enligt 2 kapitlet 31 eller 32 §§ miljötillsynsförordning ska nämnden även ansvara för kontrollen enligt EU:s marknadskontrollförordning utifrån de direktiv och förordningar som räknas upp i bestämmelsen, 2 kapitlet 32 b § miljötillsynsförordningen.

  Marknadskontrollen kan vara en del av den tillsyn som kommunerna gör hos dessa verksamhetsutövare och i sådana fall är det viktigt att särskilja de olika regelverken då de t.ex. innehåller olika avgiftsbestämmelser.

  Miljötillsynsförordning (2011:13), Riksdagen

  Kommunerna har liksom tidigare särskilt ansvar för marknadskontrollen av buller och avgaser från vissa mobila maskiner och visst ansvar för marknadskontroll inom lagen om tobak och liknande produkter. Det regleras särskilt i de lagar och förordningar som gäller på området.

  Lag (1998:1707) om åtgärder mot buller och avgaser från mobila maskiner, Riksdagen

  Förordning (1998:1709) om avgaskrav för vissa förbränningsmotordrivna mobila maskiner, Riksdagen

  Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter, Riksdagen

  Förordning (2019:223) om tobak och liknande produkter, Riksdagen

 • Vad ska kommunerna göra inom marknadskontrolluppdraget?

  När en kommunal nämnd har ansvar för verksamheten ska den utföra kontroll enligt EU:s marknadskontrollförordning över att kemiska produkter, varor och förpackningar uppfyller krav vid tillhandahållande på marknaden i fråga om utformning, märkning, innehållsförteckning, säkerhetsblad och annan information i vissa specificerade EU-rättsakter, se 2 kapitlet 32 b § i miljötillsynsförordningen och proposition 2021/22:238 Anpassningar till EU:s marknadskontrollförordning – del 2 sidan 197.

  Prop. 2021/22:238 Anpassningar till EU:s marknadskontrollförordning – del 2, Regeringen

  Vad gäller buller och avgaser från mobila maskiner ansvarar kommunen för kontroll av information om och märkning av mobila maskiner uppfyller gällande krav när dessa saluförs lokalt i kommunen, se 8 a § i förordning (1998:1709) om avgaskrav för vissa förbränningsmotordrivna mobila maskiner.

  Förordning (1998:1709) om avgaskrav för vissa förbränningsmotordrivna mobila maskiner, Riksdagen

  Kommunens uppgift i fråga marknadskontroll för tobak och liknande produkter regleras i 7 kapitlet lagen om tobak och liknande produkter och 6 kap. i förordningen inom samma område.

  Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter, Riksdagen

 • Hur mycket förväntas kommunerna arbeta med marknadskontroll?

  I propositionen 2021/22:238 Anpassningar till EU:s marknadskontrollförordning – del 2 anges att utifrån inhämtade uppgifter under beredningen av ärendet kan det uppskattas att totala antalet timmar som Sveriges samtliga kommuner lägger ner på kontroll av produkter som omfattas av förteckningen av harmoniserad unionslagstiftning i bilaga I till EU:s marknadskontrollförordning uppskattas till cirka 16 000 timmar per år (sidan 214). Därutöver uppskattas att Sveriges kommuner kommer att behöva lägga cirka 2 600 timmar per år på att rapportera utförda kontroller och resultatet av dessa till ansvariga statliga marknadskontrollmyndigheter. Kommunerna föreslås ersättas för rapporteringskostnaderna via det generella stadsbidraget.

  Proposition 2021/22:238 Anpassningar till EU:s marknadskontrollförordning – del 2, Regeringen

 • Vilka möjligheter har kommunerna att ta betalt för marknadskontrollen?

  Genom en ny bestämmelse i lagen (2014:140) med bemyndigande att meddela vissa föreskrifter om marknadskontroll av varor och annan närliggande tillsyn har kommunerna bemyndigats att meddela föreskrifter om avgifter för marknadskontrollen.

  Lag (2014:140) med bemyndigande att meddela vissa föreskrifter om marknadskontroll av varor och annan närliggande tillsyn, Riksdagen

 • Vilka rapporteringsskyldigheter har kommunerna?

  För marknadskontrollen inom miljöbalkens område gäller att myndigheten årligen ska följa upp och utvärdera verksamheten, se 1 kapitlet 12 § miljötillsynsförordningen. Kommunen ska senast den 31 januari varje år redovisa den utvärdering av marknadskontrollverksamheten som har gjorts enligt 12 § till den ansvariga marknadskontrollmyndigheten, se 1 kapitlet 12 a § andra stycket i samma förordning.

  Miljötillsynsförordning (2011:13), Riksdagen

  I lagen om tobak om liknande produkter respektive lagen om åtgärder mot buller och avgaser från mobila maskiner finns bestämmelser som innebär, eller gör det möjligt att föreskriva, att kommuner ska vara skyldiga att rapportera sådana uppgifter om utförd produktkontroll som kan ha betydelse för att marknadskontrollmyndigheten ska kunna fullgöra sina skyldigheter till en marknadskontrollmyndighet.

  Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter, Riksdagen

Informationsansvarig

 • Michael Öhlund
  Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.