Publicerad 8 november 2021

Kopiering, avtal i skolan

SKR har träffat ett avtal om kopiering i skolorna med upphovsrättsinnehavarnas gemensamma förvaltningsorganisation Bonus Copyright Access (tidigare Bonus Presskopia). SKR har avböjt förhandling med andra organisationer.

Kort om avtalet

  • Avtalet omfattar inte bara grund- och gymnasieskolan utan även förskolan och YH-verksamhet. Avtalet möter pedagogernas och barnens och elevernas behov av att kunna kopiera och dela upphovsrättsligt skyddat material även i dessa verksamheter
  • Digitala kopior får lagras och överföras digitalt inom skolans nätverk, medan det tidigare endast fanns möjlighet att överföra mellan lärare och elever.
  • Avtalet omfattar även elevernas kopiering.
  • Kommunen ska utse en kontaktperson.
  • Avtalet är 3-årigt och gäller från och med 1 januari 2018 till och med 31december 2020 och förlängs, vid utebliven uppsägning, med ett år i sänder.

Allmänna avtalsvillkor (PDF) Pdf, 1 MB.

Avtalets rättsliga grund och tillämpning

Avtalet med Bonus Copyright Access har kommit till med stöd av 42 c och h §§ lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk och har så kallad avtalslicensverkan.

För att få sådan verkan ska avtalet träffas mellan den som bedriver undervisning i organiserade former och en organisation som företräder ett flertal upphovsmän till i Sverige använda verk på området.

Ett avtal med avtalslicensverkan ger användaren rätt att utnyttja verk av det slag som avses med avtalet trots att verkens upphovsmän inte företräds av den avtalsslutande organisationen.

Offentliggjorda verk får med tillämpning av avtalet kopieras och användas endast i undervisningsverksamhet. En upphovsman som inte är medlem i organisationen kan få ersättning för användning av sina verk av organisationen.

Inga skolkopieringsavtal med andra organisationer

SKR har under flera år fått begäran om att förhandla fram ytterligare ett skolkopieringsavtal med två organisationer (Konstnärernas Intresseförening, DUR och Konstnärsförbundet Alliansen, KFA) som är tänkt att löpa parallellt med det befintliga avtalet.

Nuvarande lydelse

SKR fick under 2014 åter en sådan begäran. Det har också kommit till vår kännedom att åtminstone några av SKR:s medlemmar fick en sådan begäran.

Ny lydelse

SKR fick under 2021 åter en sådan begäran. Det har också kommit till vår kännedom att åtminstone några av SKR:s medlemmar tidigare fått en sådan begäran.

SKR har varje gång, precis som denna, avböjt att inleda förhandlingar med nämnda organisationer. Det avtal som har träffats med Bonus Copyright Access är heltäckande, varför något ytterligare avtal inte behövs.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Hampus Allerstrand
    Förbundsjurist

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.