Publicerad 25 maj 2021

Ramverk för statistisk analys

Registercentrumorganisationen har tillsammans med Stödfunktionen för Nationella Kvalitetsregister tagit fram ett ramverk med riktlinjer för statistiska analyser av data i Nationella Kvalitetsregister. Målet är att stödet till målgrupperna ska vara mer enhetligt och lättillgängligt.

Statistisk analys av data från kvalitetsregister inom hälso- och sjukvård görs för flera ändamål, som administration och inventering av vårdbehov, planering av framtida vårdvolymer, identifiering av verksamhetsnära förbättringsområden och genomförande av förbättringsarbeten, uppföljning i vården, forskning med mera.

”Ramverk för statistisk analys av data i nationella kvalitetsregister” vill ge enhetligt stöd och vägledning om exempelvis:

  • Roller och ansvar för statistiker
  • Statistiskt analysstöd från Registercentrumorganisationen, RCO
  • Definition av begrepp

För statistiker och registermedarbetare

Ramverket riktar sig främst till de som arbetar med statistisk analys av data i Nationella Kvalitetsregister. Det är också relevant för registermedarbetare med kännedom om de medicinska frågeställningarna, till exempel registerhållare och styrgrupper.

Från lagar och riktlinjer till visualisering av resultat

Dokumentet omfattar lagar och riktlinjer som styr arbetet, förutsättningar för att data ur ett kvalitetsregister ska vara tillförlitliga, data management, statistisk analys och visualisering av resultat.

Ramverk för statistisk analys av data i nationella kvalitetsregister (PDF) Pdf, 1 MB.

Kontakt

Kontakta Nationella Kvalitetsregister

Här kan du kontakta stödfunktionen för Nationella Kvalitetsregister vid SKR.