Publicerad 14 oktober 2021

Styrning av kvalitetsregister

Varje Nationellt Kvalitetsregister ska ha en registerhållare och en styrgrupp. Registerhållaren behöver inte vara ordförande i styrgruppen.

Det är viktigt att styrgruppen för ett Nationellt Kvalitetsregister har en geografisk och kompetensmässig spridning, samt en god förankring i professionen.

Ansvar och uppgifter för registerhållare och styrgrupp

Registerhållarnas uppdrag är bland annat att vara huvudansvarig för registrets utveckling och drift, ha kunskap om de regelverk som finns inom kvalitetsregisterområdet och vara väl förankrad i berörda professioner.

Styrgruppen för ett kvalitetsregister ska utveckla registret i enlighet med de kriterier
och inriktningsmål som fastställs av Ledningsfunktionen för Nationella Kvalitetsregister.
De ska samarbeta med deltagande kliniker och verksamheter, utforma registrets innehåll och design, göra registret användbart för förbättringsarbete och forskning och arbeta för god datakvalitet.

Styrgruppen tar tillvara professionernas intresse av kvalitetsuppföljning av vården och samverkar med CPUA-myndigheten i frågor som rör utlämnande av data till exempelvis forskning. Fler och fler styrgrupper har också patient- eller brukarrepresentation i styrgruppen.

Byte av registerhållare

Det finns inga generella regler kring hur registerhållare och styrgruppsmedlemmar ska tillsättas eller avsättas. Registerstyrgruppen bör tillsammans med sin CPUA-myndighet ta fram en arbetsbeskrivning som bland annat reglerar hur registerhållare och registerstyrgrupp ska tillsättas, men även hur och under vilka premisser de kan avsättas.

Registerhållaren och styrgruppen kan också be sitt Registercentrum om hjälp för både CPUA-myndigheten och registerstyrgruppen med att upprätta sådana arbetsbeskrivningar.
För att få ett förankrat och välfungerande kvalitetsregister bör även patientföreningar och/eller företrädare för professionen få ett stort inflytande när arbetsbeskrivningen tas fram.

När ett register byter registerhållare ska det anmälas via e-post till den nationella stödfunktionen: adminkvalitetsregister@skr.se

Anmälan ska innehålla:

  • Kontaktuppgifter till ny registerhållare
  • Registerhållarens placering och huvudman

Informationsansvarig

  • Ulrika Forsberg
    Kommunikatör

Kontakta oss

Kontakta Nationella Kvalitetsregister

Här kan du kontakta stödfunktionen för Nationella Kvalitetsregister vid SKR.

 
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.