Publicerad 10 augusti 2022

Juridik och regelverk

Här hittar du information om lagar och regelverk för Nationella Kvalitetsregister.

Dataskyddsförordningen, GDPR

En ny dataskyddsförordning, GDPR, infördes den 25 maj 2018. GDPR påverkar registrens arbete i flera avseenden, exempelvis patientinformation och rutiner för incidenthantering.

Rekommendationer till Nationella Kvalitetsregister inför GDPR (PDF) Pdf, 249 kB.

Mallar för informationsskyldighet

Kansliet för Nationella Kvalitetsregister har tillsammans med verksamhetsföreträdare tagit fram mallar för den informationsskyldighet som både rapporterande vårdgivare och kvalitetsregister har för sin respektive behandling av personuppgifter i kvalitetsregister. Mallarna är anpassade till de nya informationskrav som GDPR för med sig och lämpar sig för foldrar, affischer, hemsidor och kallelser med mera.

Styrgrupper och registerhållare för kvalitetsregister förutsätts i samverkan med regionala registercentrum och regionala cancercentrum aktivt stödja rapporterande vårdgivare med detta underlag för informationsinsatser till patienter som registreras i kvalitetsregister.

Mallar - information till patienter om deltagande i Kvalitetsregister (Word) Word, 91 kB.

Centralt personuppgiftsansvar

Detta dokument beskriver central och lokal behandling av personuppgifter för Nationella Kvalitetsregister och vad det innebär för registerorganisationerna. Syftet är att reda ut vissa begrepp och att ge en bild av hur ett samarbete mellan regionernas verksamhet och registren kan och bör se ut.

Centralt personuppgiftsansvar, kvalitetsregister (PDF) Pdf, 84 kB.

Här är ett exempel på uppdragsbeskrivning mellan centralt personuppgiftsansvarig (CPUA) och registerhållare som Karolinska universitetssjukhuset har tagit fram. För att dra full nytta av den kan du också läsa en handbok från QRC Stockholm.

Förberedelse för e-tjänstekort

Samtliga HSA-administratörer (de som administrerar utgivning av kort) i regioner och kommuner, har fått information att man bör prioritera registeranvändare för att påskynda utfärdandet utförandet av e-tjänstekort. E-tjänstekort är den långsiktiga lösningen för säker inloggning. Även om vissa register skapar temporära lösningar nu, så ska en övergång till kortinloggning ske. Kompetenscentrum och andra måste därför prioritera denna utveckling, före utveckling av annan funktionalitet.

Övriga regelverk

I kapitel 7, Patientdatalagen regleras de Nationella Kvalitetsregistren.

Patientdatalagen, kapitel 7

Notering i journalen

Region Sörmland har skrivit en rutin för Nationella Kvalitetsregister som framförallt rör notering i journalen om att patienten inte vill bli registrerad och borttagande av patient. Den finns tillgänglig för inspiration.

Rutin för notering i journal (PDF) Pdf, 51 kB.

Informationsansvarig

  • Manólis Nymark
    Konsult

Kontakta oss

Kontakta Nationella Kvalitetsregister

Här kan du kontakta stödfunktionen för Nationella Kvalitetsregister vid SKR.