Publicerad 8 april 2022

Kompetens- och omställningsavtal

Kompetens- och omställningsavtalet KOM-KR trädde i kraft den 1 maj 2020 och ersatte då KOM-KL. Avtalet gäller fram till 2022-09-30. 2022-10-01 träder det nya Kompetens- och omställningsavtalet i kraft. Se Cirkulär 22:10 Överenskommelse om Kompetens- och omställningsavtal i lydelse 22-10-01 för att ta del av det nya avtalet.

Kompetens- och omställningsavtalet ger anställda i kommuner, regioner och Sobonaföretag förebyggande insatser, aktiva omställningsinsatser och ekonomiska förmåner.

Avtalet är träffat med Svenska Kommunalarbetareförbundet, OFR:s förbundsområden Allmän kommunal verksamhet, Hälso- och sjukvård samt Läkare jämte i förbundsområdena ingående organisationer, Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd samt AkademikerAlliansen och till AkademikerAlliansen anslutna riksorganisationer.

Avtalets målsättning

Kompetens- och omställningsavtalet kan sammanfattas i nedanstående punkter:

 • Kompetens- och omställningsavtal gäller för kommuner, regioner och medlemmar i Sobona (med vissa begränsningar).
 • KOM-KR har ett bredare syfte än det tidigare gällande avtalet KOM-KL. Syftet är att möta såväl verksamhetens kompetensförsörjningsbehov som verksamhetens och arbetstagarens behov av omställning. Målsättningen är att trygga arbetstagarens fortsatta anställningsbarhet och verksamhetens behov av kompetensförsörjning.
 • Avtalet ger rätt till förebyggande insatser, aktiva omställningsinsatser, ekonomiska omställningsförmåner.
 • Förebyggande insatser skapar förutsättningar för omställning och kompetensutveckling under hela arbetslivet samtidigt som de möter sektorns kompetensförsörjningsbehov och den allt snabbare utvecklingen av verksamheter, organisation och arbetssätt.
 • Aktiva omställningsinsatser kompletterar den allmänna arbetsmarknadspolitikens omställningsinsatser och ökar arbetstagarens möjligheter att få ett nytt arbete. Detta förutsätter arbetstagarens aktiva medverkan.
 • Ekonomiska omställningsförmåner ger arbetstagaren ekonomisk trygghet i omställningen vid arbetsbrist.
 • Finansiering av förebyggande insatser, aktiva omställningsinsatser samt ekonomiska förmåner finansieras av en premie som utgörs av 0,1 procent av arbetsgivarens lönesumma för arbetstagare med anställning enligt AB respektive Sobonas branschavtal där så särskilt anges. Detta gäller såväl kommuner och regioner som företag anslutna till Sobona (som tidigare tillämpade en alternativ finansieringsmodell).
  • Arbetsgivaren ansvarar för finansiering av lön under ledighet från arbetet enligt § 16 samt avgångsersättning enligt § 17 mom. 2.

Bilagor

Överenskommelse om kompetens- och omställningsavtal – KOM-KR (PDF) Pdf, 212 kB.

KOM-KR Bilaga 1 - Kompetens och omställningsavtal (PDF) Pdf, 246 kB.

KOM-KR Bilaga 2 - Centrala och lokala protokollsanteckningar (PDF) Pdf, 116 kB.

KOM-KR Bilaga 3 - Centrala protokollsanteckningar (PDF) Pdf, 185 kB.

KOM-KR Bilaga 4 - Stadgar omställningsfonden (PDF) Pdf, 203 kB.

KOM-KR Bilaga 5 - LOK (PDF) Pdf, 180 kB.

KOM-KR Bilaga 6 - Centrala parters syn på förebyggande insatser (PDF) Pdf, 194 kB.

Partsgemensam kommentar till KOM-KR (PDF) Pdf, 444 kB.

KOM-KL

För arbetstagare som kvalificerar sig för eller får omställningsförmåner före den 1 maj 2020 gäller KOM-KL Överenskommelse om omställningsavtal i lydelse 2016-12-07.

KOM-KL i lydelse 2016-12-07 (PDF) Pdf, 810 kB.

Läs vidare

Informationsansvarig

 • Sabina Bajraktarevic
  Förhandlare

Kontakta oss

Kontakta SKR

Välkommen att skicka din fråga till SKR inom arbetsrätt och kollektivavtal

Har du en fråga om arbetsrätt och kollektivavtal med anledning av det pågående virusutbrottet? Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Frågor och svar om arbetsgivares ansvar vid epidemi- eller pandemiutbrott

 • SKR:s rådgivning riktar sig till personal- och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om frågan ställs på uppdrag av någon av dessa anger du det i formuläret.
 • Vi kontaktar dig normalt per telefon samma dag som frågan skickas in, om vi inte bedömer att frågan kan besvaras per e-post. Kan vi inte ringa samma dag, kommer vi att skicka ett e-postmeddelande för att bestämma tid för telefonkontakt. Vi gör minst tre kontaktförsök, men om kontakt ändå inte kan upprättas avslutas ärendet. Du är då välkommen att skicka in ärendet på nytt
 • Vid akuta frågor, vänligen ring SKR:s kontaktcenter på 08-452 70 00.

Ange gärna lagrum eller avtal som ärendet gäller. Beskriv var i processen ni befinner er och vilka eventuella åtgärder som redan vidtagits. Tänk på att inte ange personuppgifter.

Frågan ställs på uppdrag av personal- eller förhandlingschef
Frågan ställs på uppdrag av personal- eller förhandlingschef