Publicerad 21 september 2022

Lagstiftning, hot, hat och våld

SKR följer utvecklingen kring lagstiftningen om hot, hat och våld mot förtroendevalda och vill bland annat förtydliga ansvaret för förtroendevaldas trygghet och säkerhet. EU-kommissionen har också tagit initiativ till att hatpropaganda och hatbrott ska klassas som EU-brott.

I juni 2022 har SKR skickat en hemställan till civilminister Ida Karkiainen om att regeringen bör förtydliga att kommuner och regioner har ansvar för förtroendevaldas trygghet och säkerhet, antingen i kommunallagen eller på annat sätt.

SKR ser framförallt att det finns behov av att tydliggöra kommuners och regioners befogenheter, då dagens lagstiftning är vag kring vilket stöd som kan ges till en enskild förtroendevald. Regeringen behöver även skapas incitament och betona vikten av arbetet med förebyggande insatser och stöd till enskilda förtroendevalda.

Hemställan om förtydligande av ansvar för förtroendevaldas trygghet och säkerhet

EU-kommissionen tar krafttag mot hatpropaganda och hatbrott

EU-kommissionen har 2021 lagt fram ett initiativ om att utvidga förteckningen över så kallade EU-brott till att även omfatta hatpropaganda och hatbrott.

SKR arbetar med frågan inom ramen för Europeiska regionkommittén och ett yttrande ska antas i plenum den 30 november – 2 december 2022.

Förslag att EU-brott även ska omfatta hatpropaganda och hatbrott, Europeiska kommissionen

På gång inom EU våren 2022

Skärpt lagstiftning

Den 1 januari 2020 skärptes straffen för de som hotar och trakasserar förtroendevalda och dess anhöriga i kommuner och regioner.

Lag om ändring i brottsbalken (2019:828)

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Anna-Lena Pogulis
    Utvecklingsledare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR