Publicerad 11 juni 2024

Kommunernas köp av verksamhet

Tag del av den senaste statistik för 2022 av kommunernas marknadsanvändning. Kommuner köper verksamhet från andra inom flera verksamhetsområden. De högsta summorna för köpt verksamhet utgår för pedagogisk verksamhet och vård- och omsorgsverksamheten.

Köp från privata utförare

Kommunernas kostnadsökning av verksamhet som köps från privata utförare ökade med 5,0 procent mellan 2021 till 2022. Kommunernas kostnadsandel som utgör köpt verksamhet från privata utförare är detsamma båda åren, det vill säga 15,3 procent.

Förklaring av termer och begrepp för Köp av verksamhet

Tabell 1: Kommunernas köp av verksamhet från privata utförare

Angivet värde miljarder (mdr) kronor och andelar i procent.

Tabellen visar kommunernas köp av verksamhet från privata utförare.
Angivet värde miljarder (mdr) kronor och andelar i procent (%).


År 2020

År 2021

År 2022

Köp av verksamhet (mdr kronor)

104

109

114

Totala kostnader för eget åtagande,
egentlig verksamhet (mdr kronor)

691

713

746

Andel av kostnad för eget åtagande, procent

15,1

15,3

15,3

Tabellförklaring: Tabell 1 visar kommunernas köp av verksamhet från privata utförare. Angivet värde miljarder (mdr) kronor och andelar i procent.

Köp av verksamhet per kommun

Det skiljer sig mellan kommunerna hur stor andel verksamhet som upphandlas från andra. Det beror på förutsättningar, ställningstaganden och lokal kunskap om vilka behov och utmaningar som finns. Några kommuner har valt att driva verksamhet i huvudsak genom egen regi, medan andra har valt andra driftformer där privata leverantörer utför delar av det offentliga uppdraget.

Tabell 2: Tio kommuner med högst andel privata utförare inom det kommunala uppdraget

Enhet: procent

Tabellen redovisar de tio kommuner som köper mest verksamhet från privata leverantörer. Enhet: procent.

Kommun

2022 (procent)

2018 (procent)

Täby

45,4

43,6

Solna

41,4

43,6

Vellinge

40,2

40,7

Nacka

39,2

38,3

Österåker

38,5

38,3

Upplands Väsby

38,4

37,5

Danderyd

38,0

37,1

Sollentuna

35,0

36,6

Vaxholm

32,4

33,8

Staffanstorp

31,4

31,0

Tabellförklaring: Tabellen redovisar de tio kommuner som köper mest verksamhet från privata leverantöre. Enhet: procent. Källa: SCB offentlig ekonomi

Samtliga kommuner som köper mest verksamhet från privata utförare tillhör kommunhuvudgruppen storstäder och storstadsnära kommuner. Här är i regel marknadsförutsättningarna goda för införande av konkurrens och valfrihetssystem, tätbefolkat och med ett växande invånarantal. Genomsnittet (ovägt medeltal) för denna kommungrupp med 46 kommuner är 21 procent köpt verksamhet från privat utförare.

Sveriges största städer köpte Stockholm stad för motsvarande 29,9 procent (%), Göteborgs stad för 17,5% och Malmö stad för 13,0% år 2022.

Ragunda, Åsele, Dals-Ed, Smedjebacken, Älvdalen, Köping, Askersund och Strömstad köpte lägst andel verksamhet under 2022. De har alla tre procent eller mindre andel verksamhet som köps av privata leverantörer.

För de 134 kommuner i kommunhuvudgruppen Mindre städer och tätorter och landsbygdskommuner är marknadsanvändningen 7 procent. Förutsättningarna för att utveckla en välfärdsmarknad är här mindre gynnsamma, låg befolkningskoncentration och längre geografiska avstånd. Men i gruppen ingår även Nyköping, Höör, Tomelilla och Falkenberg, med 17 till 21 procent köpt verksamhet från privata utförare.

Diagram 1: Kommunens köp av verksamhet från privata utförare

I diagrammet kan du själv jämföra nyckeltal i databasen Kolada.

Välj vilken kommun du vill fokusera på och jämför med andra kommuners försörjningsstrategier eller kommunens utveckling över tid. Värde anges i andel procent.

Diagramförklaring:

Kommunens köp av verksamhet totalt, från privata utförare, som andel av kostnad för eget åtagande för egentlig verksamhet (procent). Källa: SCB.

Köp per verksamhetsområde

I redovisningen i Kolada om kommunernas köp av verksamhet har dessa kategoriserats i tre huvudverksamhetsområden med underliggande verksamhetsområden:

  • Pedagogisk verksamhet
  • Övrig egentlig verksamhet
  • Vård och omsorg

Sedan 2015 har förändringen i andel köp från privata utförare i förhållande till total kostnad för eget åtagande varit relativt oförändrad, men det har förändrats mellan verksamhetsområden. Under flyktingvågen 2015 till 2017 hade kommunerna stora andelar köpt verksamhet för särskilt riktade insatser, som därefter minskat successivt. Under samma period har andelen verksamhet som köps inom vård och omsorgsområdet från privata utförare varit oförändrad, medan tillväxten av friskolor medfört att andelen köpt pedagogisk verksamhet ökat.

Köp av pedagogisk verksamhet

Förskola, grundskola och gymnasieskola är stora verksamhetsområden där också privata utbildningsanordnare är verksamma inom kommunerna.

Inom hela det pedagogiska verksamhetsområdet som år 2022 omslöt 332 miljarder kronor, utbetalade kommunerna ersättning och bidrag till privata utförare eller anordnare uppgående till 58 miljarder kronor. Detta innebar en kostnadsökning med fyra procent i löpande priser jämfört med året före.

Köpt pedagogisk verksamhet från privata anordnare, bidragen till friskolor som andel av kommunens totala kostnader för pedagogisk verksamhet ökade med 0,1 procentenhet till 17 procent.

Tabell 3: Köp av pedagogisk verksamhet per verksamhetsområde

Värde anges i miljarder (mdr) kronor och andelar i procent.

Tabellen visar kommunernas köp av pedagogisk verksamhet från privata utförare per delområde och totalt. Det angivna värdet visar miljarder kronor (mdr kr) och andelar i procent (viktat medeltal).

Område

Köp av verksamhet,
mdr kr

Andel av kostnad för eget åtagande,
procent

Förskola

17

20,0

Grundskola

21

13,9

Gymnasieskola

13

26,4

Vuxenutbildning

2

25,7

Övrig pedagogisk verksamhet

5

12,0

Pedagogisk verksamhet, totalt

58

17,3

Tabellförklaring: Tabellen visar kommunernas köp av pedagogisk verksamhet från privata utförare per delområde och totalt. Det angivna värdet visar miljarder kronor (mdr) och andelar i procent (viktat medeltal). Källa: SCB offentlig ekonomi

Diagram 2: Köp av pedagogisk verksamhet från privat utförare

Hur stor del av den pedagogisk verksamhet utförs av privata utförare i kommunen?

I diagrammet kan du själv jämföra nyckeltal i databasen Kolada. Välj vilken kommun du vill fokusera på och jämför med andra kommuner. Värdet anges i procent.

Diagramförklaring:

Kommunens köp av pedagogisk verksamhet, från privata utförare, som andel av kostnad för eget åtagande för pedagogisk verksamhet, totalt i procent (%). Källa: SCB.

Köp av vård och omsorg

Service och omsorgsinsatser till äldre och personer med funktionsnedsättningar, hälso- och sjukvårdsinsatser, individ och familjeomsorg är alla områden där en stor andel utförs av privata utförare, anslutna till offentlig finansiering efter upphandling eller till valfrihetssystem.

År 2022 kostade hela vård- och omsorgsområdet 294 miljarder kronor, av detta betalade kommunerna ut ersättningar och bidrag till privata utförare eller anordnade med 51 miljarder kronor.

För hela verksamhetsområdet vård och omsorg uppgick andelen privata utförare till 17 procent. Kostnadsutvecklingen för verksamhet köpt från privata utförare uppgick 2022 till 6 procent samtidigt som andelen som köps från privata ökade med 0,1 procentenhet.

Tabell 4: Köp av vård och omsorg

Miljarder kronor och procent.

Tabellen visar kommunernas köp av pedagogisk verksamhet från privata utförare per delområde och totalt. Det angivna värdet visar miljarder kronor (mdr kr) och andelar i procent (viktat medeltal).

Område

Köp av verksamhet,
mdr kr

Andel av kostnad för eget åtagande,
procent

Vård och omsorg om äldre

22

14,7

– varav hemtjänst

7

13,4

– varav korttidsboende

0

6,7

– varav särskilt boende

14

16,7

Vård och omsorg om personer med funktionsnedsättning

17

20,8

– varav insatser enligt SoL

3

21,5

– varav insatser enligt LSS och SFB

14

20,6

Individ- och familjeomsorg

11

20,2

– varav vuxna med missbruksproblem

3

28,7

– varav barn- och ungdomsvård

8

28,1

Vård och omsorg, totalt

51

17,4

Tabellförklaring: Tabellen visar kommunernas köp av pedagogisk verksamhet från privata utförare per delområde och totalt. Det angivna värdet visar miljarder (mdr) kronor och andelar i procent (viktat medeltal). Källa: SCB offentlig ekonomi

Diagram 3: Köp av vård och omsorg från privat utförare

I vilken omfattning utförs vård och omsorg av privata utförare i din kommun?

Köp av vård och omsorg från privata utförare som andel av kostnad för eget åtagande (procent).

I diagrammet kan du själv jämföra nyckeltal i databasen Kolada. Välj vilken kommun du vill fokusera på och jämför med andra kommuner. Värdet anges i procent.

Diagramförklaring:

Kommunens köp av vård och omsorg, totalt, från privata utförare, som andel av kostnad för eget åtagande för vård och omsorg, totalt procent (%). Källa: SCB.

Köp för övrig egentlig verksamhet

Rubriken övrig egentlig verksamhet innehåller verksamheter av skild karaktär. Endast av anledningen att de samtliga utgör en i jämförelse med utbildning, vård och omsorg relativt liten summa har de samlats under en gemensam rubrik.

Kostnaderna inom delområdet särskilt riktade insatser har gått ner kraftig efter en topp i samband med ett stort flyktingmottagande 2015 till 2017. Under 2016 uppgick köp av placeringar hos privata utförare till 11 miljarder kronor, för att under 2022 endast uppgå till 363 miljoner kronor.

Inom området infrastruktur och skydd köper kommunerna väghållning och markyteskötsel från privata företag.

Tabell 5: Köp av övrig egentlig verksamhet

Miljarder kronor (mdr kr) och procent.

Tabellen visar kommunernas köp av övrig egentlig verksamhet från privata utförare där flera olika verksamhetsområden ingår. Det angivna värdet visar miljarder kronor (mdr kr) och andelar i procent. Källa: SCB

Område

Köp av verksamhet,
mdr kr

Andel av kostnad för eget åtagande,
procent

Särskilt riktade insatser

0,5

3,5

Flyktingmottagande

0,4

8,3

Arbetsmarknadåtgärder

0,1

1,4

Infrastruktur och skydd

4,4

7,2

Kultur och fritid

0,8

2,2

Tabellförklaring: Tabellen visar kommunernas köp av övrig egentlig verksamhet från privata utförare där flera olika verksamhetsområden ingår. Det angivna värdet visar miljarder kronor (mdr kr) och andelar i procent. Källa: SCB offentlig ekonomi

Ytterligare nyckeltal och diagram på kommunjämförelser respektive utveckling över tid finns i databasen Kolada.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Lena Langlet
    Sektionschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.