Publicerad 23 maj 2024

Regionernas köp av verksamhet

SKR följer årligen upp hur regionerna nyttjat marknaden för att säkerställa invånarnas behov av sjukvård och andra tjänster regionen ansvarar för. Regionerna köpte 2022 verksamhet för totalt 86 miljarder kronor, varav 60 miljarder kronor från privata utförare.

Köp från privata utförare totalt

Regionernas köp från privata utförare uppgick 2022 till nästan 60 miljarder kronor. Kostnaderna ökade i löpande priser, liksom året före, med 6,8 procent.

Tabell 1: Regionernas kostnader 2020–2022

Köp av verksamhet från privata utförare exklusive Gotland.
Miljarder (mdr) kronor och procent.

Tabellen visar Regionernas kostnader 2020–2022.
Angivet värde är miljarder (mdr) kronor och procent (vägt medeltal).


År 2020

År 2021

År 2022

Regioners köp av verksamhet från privata utförare, mdr kr

52

56

60

Kostnadsutveckling, procent

0,7

6,8

6,8

Tabellförklarting: Tabell 1 visar Regionernas kostnader 2020–2022.
Angivet värde är miljarder (mdr) kronor och procent (vägt medeltal).
Källa: SCB offentlig ekonomi

Regionernas marknadsanvändning

Analysen över verksamhet som köps av privata syftar till följa upp utvecklingen av hur regionerna använder marknaden för att utföra uppdraget till medborgarna.

I analysen av marknadsanvändning förekommer olika totalkostnadsbegrepp. I tabell 2 redovisas därför regionens köp av verksamhet både som andel av kostnad för eget åtagande, samt som andel av nettokostnader exklusive läkemedel inom läkemedelsförmånen. Detta görs för att öka jämför- och spårbarheten.

I den vidare analysen redovisas endast köp av verksamhet som andel av nettokostnader exklusive kostnader för läkemedel inom läkemedelsförmånen. I nyckeltalsdatabasen Kolada beräknas indikatorerna på regionernas köp av verksamhet på samma sätt, i relation till nettokostnader.

Då ökningstakten för regionernas totala kostnader var lägre, 2,5 procent, än kostnadsutvecklingen för köp av verksamhet, får detta effekten att andel som regionerna köper av privata utförare ökade. Marknadsanvändning, som andel av regionernas nettokostnader, ökade under 2022 till 18,4 procent, en ökning med 0,7 procentenheter (vägt genomsnitt för regionerna totalt, exklusive Gotland).

Förklaring av termer och begrepp för Köp av verksamhet

Tabell 2: Regionernas totala kostnader 2021-2022

Regionernas kostnader totalt för köp av verksamhet från privata utförare, kostnad för eget åtagande, samt nettokostnader, exklusive Gotland.
Värde i miljarder kronor och procent.

Tabellen visar regionernas kostnader totalt för köp av verksamhet från privata utförare, kostnad för eget åtagande, samt nettokostnader, exklusive Gotland.
Värde i miljarder kronor (mdr kr) och procent (%).


År 2021

År 2022

Regioners kostnad för eget åtagande, mdr kr

421

430

Köp från privata utförare som andel av kostnaden för eget åtagande, procent

13,3

13,8

Regioners nettokostnad exklusive kostnader för läkemedel inom förmånen, mdr kr

316

324

Köp från privata som andel av nettokostnaden exkl kostnader för läkemedelsförmån, procent

17,7

18,4

Tabellförklaring: Tabell 2 visar på regionernas kostnader totalt för köp av verksamhet från privata utförare, kostnad för eget åtagande, samt nettokostnader, exklusive Gotland. Värde i miljarder kronor (mdr kr) och procent (%).
Källa: SCB Offentlig ekonomi

Då ökningstakten för regionernas totala kostnader var lägre, 2,5 procent, än kostnadsutvecklingen för köp av verksamhet, får detta effekten att andel som regionerna köper av privata utförare ökade. Marknadsanvändning, som andel av regionernas nettokostnader, ökade under 2022 till 18,4 procent, en ökning med 0,7 procentenheter (vägt genomsnitt för regionerna totalt, exklusive Gotland).

Köp av verksamhet per region

Köp av verksamhet från privata utförare som andel av totala kostnader speglar en av regionen vald försörjningsstrategi, ett val mellan att utföra välfärdstjänster i egen regi eller att överlämna uppdraget till enskilda aktörer. Olika förutsättningar och uppfattningar har inneburit att marknadsanvändningen utvecklats olika i regionerna.

Stockholm, Uppsala och Skåne är regioner som valt strategier som i större utsträckning innefattar upphandling och konkurrensutsättning. En alternativ slutsats är att privata utförare i dessa regioner uppfattat att det funnits de bästa förutsättningarna för etablering inom den offentligt finansierade välfärden. Baserat på analysen om kostnader utgör privata utförares andel i regionerna till 27-28 procent.

I andra regioner med andra förutsättningar har valet i högre utsträckning fallit på att utföra offentlig verksamhet i offentlig regi, alternativt att villkoren inte i samma utsträckning lyckats fånga privata utförares intresse för etablering. I Västerbotten och Norrbotten utförs mindre än fem procent av regionernas hela ansvarsområde av privata utförare.

Diagram 1: Köp av verksamhet från privata utförare

Hur stor andel av välfärden utförs av privata utförare i din region?

I diagrammet kan du själv jämföra nyckeltal i databasen Kolada. Välj vilken region du vill fokusera på och jämför utvecklingen över tid genom att välja år.

Källa: SCB. Grafik: RKA Kolada

Köp per verksamhetsområde

Det är inte bara mellan regioner som marknadsanvändningen varierar. Även inom regionernas olika verksamhetsområden finns stora skillnader.

Först kan konstateras att regionernas verksamhetsområden varierar i storlek, här baserat på nettokostnader exklusive kostnader för läkemedel inom läkemedelsförmånen. Det största verksamhetsområdet utgör Specialiserad somatisk vård, 52 procent, medan till exempel primärvården utgör 17 procent.

Diagram 1: Regionernas verksamhetsområden och deras relativa storlek

Enhet: Procent

Enhet: procent
Källa: SCB offentlig ekonomi. Grafik: RKA Kolada

Regionernas köp från privata utförare uppgår till totalt 60 miljarder kronor och fördelas på olika verksamhetsområden enligt diagram 3. Det är framförallt inom primärvården som regionerna köper mycket från privata utförare.

Regionerna köper primärvård från privata utförare för 23 miljarder, motsvarande 39 procent av all köpt verksamhet från privata. Detta är en logisk konsekvens av att det är obligatoriskt att organisera primärvården i vårdvalssystem, medan det inom andra områden är frivilligt för regionerna.

Diagram 2: Köp av verksamhet från privata utförare per verksamhetsområde, 2022

Värdet anges i miljarder (mdr) kronor.

Källa: SCB offentlig ekonomi

Utvecklingstakten för köp av verksamhet från privata utförare var olika hög inom regionernas olika verksamhetsområden. För regionerna totalt uppgick ökningstakten till 6,8 procent. Primärvården ökade med måttliga tre procent.

Tabell 3: Köp av verksamhet från privata utförare per verksamhetsområde

Tabellen visar regioners kostnad och kostnadsutveckling för ersättningar till privata utförare, per verksamhetsområde och för åren 2020-2022.
Enhet: miljarder kronor (mdr kr) och procent (%).


Köp 2021, mdr kr

Köp 2022, mdr kr

Kostnads-
utveckling,%

Primärvård

22

23

3,0

Specialiserad somatisk vård

14

15

7,0

Specialiserad psykiatrisk vård

3

3

4,7

Tandvård

1

1

4,9

Övrig hälso- och sjukvård

2

2

12,8

Kultur, utbildning och allmän regional utveckling

0,2

0,2

22,9

Trafik och infrastruktur

14

16

12,1

Totalsumma:

56

60

6,8

Tabellförklaring: Tabell 3 visar regioners kostnad och kostnadsutveckling för ersättningar till privata utförare, per verksamhetsområde och för åren 2020-2022.
Enhet: miljarder kronor (mdr kr) och procent (%).
Källa: SCB offentlig ekonomi

Inom flera områden ökade marknadsanvändningen, på bekostnad av den andel som bedrivs i offentlig regi. Men inom primärvården minskade marknadsanvändningen 2022.

Tabell 4: Marknadsanvändning per verksamhetsområde

Anges som procent av nettokostnader exklusive kostnader för läkemedel inom läkemedelsförmånen, 2020-2021. Förändring i andelar mellan åren anges i procentenheter.

Tabellen visar kostnaden för köpt verksamhet från privata leverantörer som procent av nettokostnader exklusive kostnader för läkemedel inom läkemedelsförmånen, 2021-2022. Förändring i andelar mellan åren anges i procentenheter.


År 2021

År 2022

Förändring, procentenheter

Primärvård

42,7

40,7

-2,0

Specialiserad somatisk vård

8,3

8,6

0,3

Specialiserad psykiatrisk vård

9,8

10,1

0,3

Tandvård0,5

Övrig hälso- och sjukvård

8,2

8,0

-0,2

Kultur, utbildning och allmän regional utveckling

2,2

2,6

0,4

Trafik och infrastruktur

49,2

52,0

2,8

Totalsumma:

17,7

18,4

0,7

Tabellförklaring: Tabell 4 visar kostnaden för köpt verksamhet från privata leverantörer som procent av nettokostnader exklusive kostnader för läkemedel inom läkemedelsförmånen, 2021-2022. Förändring i andelar mellan åren anges i procentenheter.
Källa: SCB offentlig ekonomi

Verksamhetsområde primärvård

Primärvården är det verksamhetsområde som regionerna ansvarar för där marknadsanvändningen är som högst, cirka 41 procent för riket. 2022 utbetalades 22 miljarder kronor till privata vårdgivare.

I jämförelse med året före har emellertid kostnadsandelen för primärvård i privat regi minskat med två procent, från 43 procent. Detta innebär emellertid inte att utbudet av privata vårdmottagningar inom primärvården minskat, eller att färre personer är listade på privata vårdcentraler. Tvärtom ökade regionernas kostnad för primärvård som utförs i privat regi med tre procent. Orsaken är att nettokostnaderna ökade 2022 när pandemirelaterade statsbidrag upphörde.

Som konstaterats är primärvården i hög grad konkurrensutsatt och privata utförare utgör en betydande del av utbudet. Detta faktum kan också speglas också kan konstateras också genom andra mått.

  • Andel listade personer hos privata utförare uppgick 2022 till 43 procent.
  • Andel av samtliga läkarbesök i primärvården som sker hos en privat vårdgivare i primärvården uppgick till 45 procent.
  • Andel vårdcentraler som drivs i privat regi uppgår uppgick till 46 procent.

Diagram 4: Köp av primärvård från privata utförare

Hur utvecklas primärvårdsmarknaden i din region?

I diagrammet kan du själv jämföra nyckeltal i databasen Kolada. Välj vilken region du vill fokusera på och jämför utvecklingen över tid genom att välja år.

Diagramförklaring: Diagram 4 visar regionens köp av primärvård från privata utförare/vårdgivare (privata företag, föreningar, stiftelser ideella föreningar och enskilda hushåll) som andel av nettokostnaderna exklusive kostnader för läkemedel inom läkemedelsförmånen. Alla regioner (ovägt medel) är medelvärdet av samtliga regioners andelar. Alla regioner har i beräkningen av medelvärde lika vikt, en stor regions värde har samma vikt som en liten regions. Riket (vägt medel) beräknas som kvoten av samtliga regioners kostnader för köp av verksamhet respektive nettokostnader. En stor region får större genomslag på detta medeltal än en liten regions.
Källa: SCB offentlig ekonomi. Grafik: RKA/Kolada.

Fakta

Alla regioner (ovägt medel) är medelvärdet av samtliga regioners andelar. Alla regioner har i beräkningen av medelvärde lika vikt, en stor regions värde har samma vikt som en liten regions.

Riket (vägt medel) beräknas som kvoten av samtliga regioners kostnader för köp av verksamhet respektive nettokostnader. En stor region får större genomslag på detta medeltal än en lite regions.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Lena Langlet
    Sektionschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.