Publicerad 5 juli 2023

Stöd i arbetet med tillgänglighet

Inom ramen för arbetet med förbättrad tillgänglighet driver SKR nätverk, utbildningar och utvecklingsprogram samt analys och presentation av rapporter.

Som underlag för uppföljning finns informationsmodeller som möjliggör standardiserad rapportering och jämförbarhet regionerna emellan. Modellerna utvecklas utifrån behov och förändringar i omvärlden. SKR ansvarar också för att driva och utveckla de webbplatser som samlar data och statistik som på olika sätt visar tillgängligheten, bland annat Väntetider i vården och Vården i siffror.

Utbildningar, utvecklingsprogram och rapporter

För att uppnå en förbättrad tillgänglighet krävs ofta verksamhetsutveckling genom exempelvis förändringar i arbetssätt, organisation och ledarskap. Därför ingår utbildningar och utvecklingsprogram i SKR:s stöd till regionerna. Det finns även fakta om väntetider och tillgänglighet i flera rapporter som SKR tagit fram.

Nätverk för arbetet med tillgänglighet

SKR samlar olika funktioner i regionerna i olika nätverk. Syftet är fortlöpande dialog, erfarenhetsutbyte och lärande i tillgänglighetsfrågor. I vissa nätverk ingår även företrädare för privata vårdgivare. Förutom de mer specifika nätverken, sker dialogen om tillgänglighetsfrågor även i andra befintliga nätverk, som exempelvis hälso- och sjukvårdsdirektörsnätverket och vårdvalsnätverket.

Tillgänglighetssamordnare

Tillgänglighetssamordnarna utgör ett viktigt nätverk för SKR i tillgänglighetsfrågor. Tillgänglighetssamordnare finns i varje region och är ett stöd till verksamheterna när det gäller uppföljning och nationell rapportering av tillgänglighetsdata. Uppdraget kan skilja något mellan regionerna, och många tillgänglighetssamordnare stödjer även verksamheternas utvecklingsarbete för bättre tillgänglighet.

Vårdlotsar

SKR håller även samman ett nätverk för regionernas vårdlotsar i syfte att säkerställa jämlik vård och jämförbara arbetssätt. Vårdlotsar finns i de flesta regioner, ofta centralt placerade i organisationen. Deras roll är att erbjuda patienter som riskerar vänta längre än vårdgarantins tidsramar på beslutad vård, att få sin vård utförd av annan tillgänglig vårdgivare.

Teknikforum

Teknikforum har bildats för dialog kring tekniska frågor, med deltagare från varje region och även från privata vårdgivare. Huvudsakliga syften med nätverket är att

  • Informera om förändringar i Väntetider i Vården.
  • Utbyta teknisk information.
  • Föreslå förbättringar i funktioner gällande systemstödet för Väntetider i Vården.
  • Informera om planerade och oplanerade störningar.

Webbplatser om tillgänglighet

Genom flera olika webbplatser redovisas tillgänglighet och väntetider på ett sätt som gör det möjligt att se nuläge, följa utvecklingen över tid och göra jämförelser med andra: Väntetider i vården, Vården i siffror, Nationell patientenkät, Kolada samt Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård.

Webbplatser med statistik och data om tillgänglighet

Lärande exempel

Att lära av andra är ett sätt att hämta inspiration och exempel på konkreta arbetssätt som kan användas i den egna verksamheten. I SKR:s lärande exempel-samling finns över 200 sådana exempel, varav några som handlar om hur regioner jobbar med tillgänglighet.

Region Halland: Tuffa beslut banar väg för vård utan köer

Region Skåne: Region Skånes väg mot vård i rimlig tid

Region Västmanland: Särskild vårdgarantienhet bidrar till ökad tillgänglighet

Informationsansvarig

  • Annika Brodin-Blomberg
    Samordnare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.