Publicerad 8 maj 2023

Tillgång till tolk

Kommuner och regioner är beroende av tolkar i sitt dagliga arbete för att kunna möta personer som inte behärskar svenska. Tillgång till en kompetent tolk är en förutsättning för tillgänglig och rättssäker samhällsservice.

Tillgång till tolk regleras i förvaltningslagen. Av 13 § förvaltningslagen (2017:900) framgår:

När en myndighet har att göra med någon som inte behärskar språket ska myndigheten vid behov anlita tolk.

För hälso- och sjukvården finns dessutom ytterligare en reglering i patientlagen. Den syftar till att stärka och tydliggöra patientens ställning samt till att främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet. Där sägs bland annat att informationen till patienten ska anpassas till mottagarens ålder, mognad, erfarenhet, språkliga bakgrund och andra individuella förutsättningar.

Den som ger informationen ska så långt som möjligt försäkra sig om att mottagaren har förstått innehållet i och betydelsen av den lämnade informationen.

Webbutbildning för tolkanvändare

Region Västmanland har, i samverkan med Västmanlands Tolkservice, Sala kommun, Västerås stad, Sveriges Kommuner och Regioner, Kammarkollegiet och Stockholms universitet tagit fram en webbutbildning för tolkanvändare inom kommuner och regioner. Region Västmanland ser gärna att utbildningen används och sprids.

Grundläggande utbildning för tolkanvändare

Informationsansvarig

  • Olle Olsson
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.