Publicerad 25 mars 2022

Kommunal praxis cykelöverfarter samt cykelpassage

SKR har tagit fram kommunal praxis för hur cykelöverfart och cykelpassage ska anläggas.

I september 2014 ändrades Trafiklagstiftningen och möjlighet att anlägga cykelöverfart infördes. Sedan dess har diskussioner pågått mellan väghållare kring hur en cykelöverfart respektive cykelpassage faktiskt ska anläggas. Kommunerna bör alltid sträva efter att utforma platserna likvärdigt och undvika olikheter när det gäller vägmärken, vägmarkeringar och beläggningar. SKR har därför tagit fram en kommunal praxis för hur cykelöverfart och cykelpassage ska anläggas. I arbetet med att ta fram dessa typritningar har en arbetsgrupp från Svenska cykelstäder agerat referensgrupp. Arbetsgruppen har aktivt bidragit med värdefulla synpunkter och erfarenheter.

I arbetet med dessa typritningar är det främst nedanstående två utmaningar som lösts kring uformningen:

  • Cykelöverfart med övergångsställe, utformning av begränsningslinje vid övergångsstället.I dessa typritningar presenterar lösning utan ”dubbla” begränsningslinjer.
  • Cykelpassage, utformning med eller utan vägmarkering (M16).I dessa typritningar presenteras utformning med vägmarkering dock med en hastighetsrestriktion.

Typritningar

Den grundläggande principen för utformning av korsningar mellan körbana och cykelbana är att det ska vara tydligt för både cyklister och andra trafikanter vilka regler som gäller på platsen.

De typritningar som finns bifogade är:

  • Cykelöverfart och övergångsställe med samt utan refug (Nummer 1 samt 1R).
  • Cykelöverfart med samt utan refug (Nummer 2 samt 2R).
  • Cykelpassage med samt utan övergångsställe (Nummer 3 och 4).
  • Cykelpassage med samt utan övergångsställe med refug (Nummer 3R och 4R).

Typritningarna är måttsatta utifrån ”önskvärd” standard i enlighet med VGU. Cykelöverfart är utformad med förhöjning, påfartsramp, enligt praxis. Till typritningarna hör två texter, en för cykelöverfart samt en för cykelpassage med information om val samt utformning. Det finns utrymme för väghållare att skriva in sina lokala utformningskrav och råd här.

Typritning 1 (PDF) Pdf, 59 kB.

Typritning 1R (PDF) Pdf, 81 kB.

Typritning 2 (PDF) Pdf, 48 kB.

Typritning 2R (PDF) Pdf, 68 kB.

Typritning 3 och 4 (PDF) Pdf, 40 kB.

Typritning 3R och 4R Pdf, 52 kB.

Cykelpassage och cykelöverfart

Där XX står i texten skall det ersättas med väghållarens krav/råd eller om inga sådana finns skall texten strykas.

Cykelpassage Övergångsställe (Word) Word, 13 kB.

Cykelöverfart Övergångsställe (Word) Word, 15 kB.

Informationsansvarig

  • Ulrika Palm
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR