Publicerad 21 december 2021

Fakta om kultur- och musikskolorna

Den senaste statistiken, från 2020, visar att kultur- och musikskolorna fortsätter att utvecklas med ett breddat utbud. De kommunala anslagen fortsätter att öka samtidigt som avgifterna sänks något.

Den kommunala kultur- och musikskolan är en frivillig verksamhet som finns i nästan samtliga kommuner. I utbudet erbjuds ofta ämnen som musik, dans, drama, teater och bild. Den långsiktiga trenden är att kommunerna breddar verksamheterna och går från renodlade musikskolor till kulturskolor. Musiken är dock fortfarande det ämne som dominerar.

Barn och unga beräknas ha genomfört drygt 5,1 miljoner deltagartillfällen i långa och korta ämneskurser under 2020. Ungefär 11 procent av barn och unga 6–19 år deltar i kulturskolans ämneskurser. Uppskattningsvis når dock kulturskolan ett mycket större antal barn och unga i de olika öppna former som kulturskolan arrangerar där eleverna inte alltid är anmälda till en kurs. Under 2020 uppskattas över 500 000 deltagartillfällen ha genomförts i kultur- och musikskolornas öppna verksamheter och andra projekt.

Kommunernas nettokostnader för kulturskolan uppgick under 2020 till drygt 2,75 miljarder kronor. Utvecklingen visar att kommunerna fortsätter att öka sina satsningar på kulturskolorna, vilket ger förutsättningar för kulturskolorna att stärka sin roll i att ge barn och unga möjlighet till kulturutövande. Pandemin 2020 har emellertid inneburit att verksamheten fått ställa om, ställas in och i vissa fall tillfälligt stängas.

Nationell statistik

Kulturskolecentrum, under Statens kulturråd, ansvarar från och med 2018 för att samla in och utveckla statistik för kulturskoleverksamhet. Den statistik som samlas in handlar om bland annat utbud, deltagartillfällen och kostnader. Datan är viktig då det finns ett behov av att följa upp, jämföra och utvärdera den samlade kultur- och musikskoleverksamheten för att få ett bättre underlag för kunskaps- och metodutveckling. SKR bidrar i arbetet med att utveckla nyckeltal som stöd för uppföljning och verksamhetsutveckling.

De nyckeltal och möjlighet till jämförelser mellan kommuner som finns tillgängliga kan hittas i kommun- och landstingsdatabasen Kolada samt hos Kulturskolecentrum, som årligen publicerar rapporter med aktuella uppgifter för musik- och kulturskolornas verksamheter.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Erik Peurell
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.