Publicerad 30 mars 2023

Förslag till taxebestämmelser, IMD

Här finns förslag till hur kommunens taxebestämmelser kan utformas. Kommunen kan utgå från detta för att upprätta egna taxebestämmelser, med de tillägg och justeringar som behövs för den lokala tillämpningen.

Text markerad med fet stil i bestämmelserna ska bytas ut och anpassas till kommunens egna förutsättningar.

Inledande bestämmelser

1 § Denna taxa gäller för avgifter för XX kommuns tillsyn över de skyldigheter som följer av lag (2022:333) om energimätning i byggnader och förordning (2022:336) om energimätning i byggnader.

2 § Avgift för tillsyn innefattar kontroll, uppföljning, beslut om föreläggande och andra nödvändiga tillsynsuppgifter.

3 § Enligt 9 § lag om energimätning i byggnader är det Byggnadsnämnden och den eller de statliga myndigheter som regeringen bestämmer som ska utöva tillsyn över att denna lag och föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen följs.

I XX kommun fullgörs tillsynsuppgiften av X-nämnden som också beslutar om avgift efter handläggning.

Timavgift

4 § Vid tillämpning av denna taxa är timavgiften X kronor per timme tillsynstid. Avgiftsuttag sker i förhållande till faktiskt nedlagd tillsynstid i varje ärende.

Med tillsynstid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden har använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, inspektioner, kontroller, förelägganden och andra nödvändiga åtgärder.

Avgiftens erläggande och verkställighet

5 § Tillsynsavgift ska, beroende på skyldighet och tillsynsuppgift, betalas av den som för egen räkning uppför eller låter uppföra en byggnad eller av den som äger en byggnad som är föremål för tillsyn.

6 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till XX kommun genom dess X-nämnd. Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet om avgiften eller faktura.

Informationsansvarig

  • Love Edenborg
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.