Publicerad 6 april 2022

Stöd och vägledning välfärdsteknik

Många kommuner har infört välfärdsteknik med framgång. För att stötta kommuner som vill göra en liknande utveckling, har SKR sammanställt erfarenheter från de kommuner som infört och använder digital teknik i omsorgen idag.

Med välfärdsteknik kan nya omsorgstjänster införas för att hjälpa äldre personer och andra med funktionsnedsättning att leva självständigt, bo kvar hemma samt känna sig trygga och delaktiga i samhället. Att använda välfärdsteknik handlar mycket om att utveckla nya arbetssätt och mindre om att hantera teknik.

Därför syftar den här vägledningen till att tillhandahålla användbar information för fyra omsorgstjänster till de kommuner som vill göra samma verksamhetsutveckling. Att Kompetenscenter välfärdsteknik valt just dessa fyra är för att de används av många kommuner, det finns tydliga nyttor och de är väl beprövade i flera kommuner med gott resultat.

Avgörande faktorer

En avgörande faktor för att lyckas med införandet är att följa de olika stegen enligt vägledningen, i rätt ordning samt på ett noggrant och detaljerat sätt. Avsätt gott om tid när du arbetar med vägledningen.

Planera och genomför kommunikationsaktiviteter med stöd av kommunikatör i kommunen före, under och efter införandet. Utforma information till den enskilde och till medarbetare i organisationen.

Samarbete

En annan viktig faktor för ett lyckat införande är samarbete i kommunen både internt och externt. Internt samarbete kan exempelvis vara mellan vård och omsorg, IT, inköp, teknik och fastighet, kommunikation samt dataskydd och informationssäkerhet.

Exempel på externt samarbete kan vara med andra kommuner för erfarenhetsutbyte och eventuellt för att på sikt göra gemensam upphandling. Områden som kräver samarbete är förändringsledning, nyttorealisering, informationssäkerhet och upphandling. Som hjälpmedel använd Dela Digitalt, en portal för samarbete inom offentlig sektor.

Deladigitalt

Digitalt först

För att få full genomslagskraft inom verksamheten ska nämnd och förvaltningsledning ha samsyn om strategi “digitalt först”. Dessutom ska förvaltningens övriga medarbetare känna till strategin för att få full genomslagskraft. Därför är förankring av “digitalt först” en väsentlig del av beslutsunderlaget.

”Digitalt först” innebär att digitala alternativ ska övervägas i första hand för att utvärdera om det är till nytta för den enskilde. Beslutet om ”digitalt först” ska förankras skriftligt på alla nivåer inom förvaltningen och med ansvarig nämnd. Ett skriftligt beslut kan skrivas in i framtagna riktlinjer för bistånd, enligt Socialtjänstlagen eller i specifika riktlinjer och rutiner för den aktuella insatsen.

För att förankra “digitalt först” börja med att informera hela verksamheten om vald strategi och vad det innebär praktiskt. Därefter kan informationen anpassas efter målgrupperna.

Använd strategin för när insatser ska ske digitalt istället för fysiskt och använd praktiska exempel som visualiserar nyttan samt vad det innebär för olika målgrupper. Digitala alternativ kräver mod och en tillåtande kultur inom förvaltningen. Så våga prova och ändra!

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Eva Sahlén
    Konsult

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR