Publicerad 9 november 2023

Sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation (SVOD)

Lagen om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation har tillkommit för att öka och förbättra kommunikationsflödet mellan socialtjänst och hälso-och sjukvården.

Den 1 januari 2023 trädde lagen “Sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation” (SVOD) i kraft Lagens primära syfte är att öka, förbättra och förenkla kommunikationen mellan vårdgivare och omsorgsgivare. Det kan ge en förbättrad vård och omsorg för kvinnor och män i olika grupperingar.

SVOD gör det möjligt att läsa dokumentation från andra vård- och omsorgsgivare, förutsatt att samtycke inhämtas från patienten/omsorgsmottagaren. Det innebär att den enskilde inte behöver vänta på utlämnade av journal. En sammanhållen vård-och omsorgsdokumentation minskar också behovet av dubbeldokumentation inom vård och omsorg genom att alla medarbetare, som har en aktuell vårdrelation till patient/omsorgsmottagare involveras i dokumentationen.

Sammanfattningsvis betyder detta att vård-och omsorgsgivare som implementerar stöd för SVOD i sitt system, kan ha tillgång till rätt information vid rätt tidpunkt. Det innebär också att dokumentationen i praktiken är lättförståelig och lättillgänglig för alla som har en vårdrelation med patient/ omsorgsmottagare. Genom tillgång till relevant och korrekt information kan vård- och omsorgsgivare fatta rätt beslut och ge rätt vård och omsorg.

Frågor och svar om SVOD

Rapport: Informationsdelning mellan kommuner och regioner

Utveckling av journalsystemet

För att dela dokumentation med andra vård- och omsorgsgivare, krävs utveckling av de verksamhetssystem/journalsystem som används. Om ett verksamhetssystem har både journal för social omsorg och för hälso- sjukvård så kan funktioner byggas ihop. I dagsläget finns ännu inga standarder eller tjänster på nationell nivå för utbyte med andra system och organisationer.

Implementeringen får också påverkan på hur verksamheten strukturerar sin dokumentation. Det måste vara tydligt vilka personer och grupper som ska ha tillgång till vilka patienter/brukares dokumentation.

Lagen en början till förändring

Ett sätt att arbeta med tillämpning av SVOD är att hantera det som en förändringsresa. Att inom den egna organisationen samt i samverkan med övriga vård-och omsorgsgivare, hantera lagen som en möjlighet till förändring.

  • Se över rutiner, riktlinjer och övrigt kring dokumentation. För att bedöma nyttan med en förändring kan en nyttokalkyl användas.
  • Lyft arbetet med SVOD till regionala forum för att initiera samverkan och samarbete.
  • Involvera aktörer såsom privata utförare och Nära vårdsamordnare inom länet.
  • Involvera även andra utförare till exempel privata samt ideella utförare. Likaså samverkan med de funktioner som blir påverkade av SVOD, exempelvis, MAS/MAR, /Patientansvarig sjuksköterska, Vårdsamordnare, SAS (Socialt ansvarig samordnare eller motsvarande) ansvariga för journalsystem, biståndshandläggare etcetera.
  • Kontakta er leverantör av digitala verksamhetssystem för en dialog kring hur lagen ska kunna tillämpas. Är ni en av kommunerna som deltar i projektet Verksamhetssystem för socialtjänsten så kan går det att lyfta frågan där.

Verksamhetssystem för socialtjänsten

Nyttokalkyler, Inera

Finns du inom en region så kontakta funktionen för verksamhetssystem, för att påbörja en dialog kring SVOD.

Definition omsorgsmottagare

Med omsorgsmottagare avses person som fått eller får insatser för äldre personer, personer med funktionsnedsättning eller personer som fått eller får behovet av sådana insatser bedömda. Även den som endast har ansökt om bistånd för en sådan insats och ännu inte fått den beviljad eller som redan fått avslag på en ansökan om en sådan insats omfattas av begreppet.

Källa: 1 kap. 1 § lagen om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation
Prop. 2021/22:177 s. 190.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Lisbeth Löpare Johansson
    Samordnare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.