Publicerad 8 april 2024

Nationellt programområde akut vård

Akut vård innefattar tidig identifiering, riskvärdering, diagnostik och åtgärder utifrån symtom, tillstånd och skador som är tidskänsliga och potentiellt farliga för liv och hälsa.

Uppdrag

 • Vården omfattar akut eller oväntat uppkomna symtom och skador, och bedrivs oberoende av fysisk plats och patientens ålder.
 • Vården fokuserar framför allt, men inte enbart, på oselekterade patientpopulationer.
 • Riskvärdering innefattar såväl värdering som prioritering av risk kontra nytta för den individuella patienten, den aktuella patientpopulationen samt övriga patientpopulationer.
 • Åtgärder innefattar rådgivning, styrning till korrekt vårdnivå, stabilisering, behandling samt övervakning.

Generellt uppdrag för nationella programområden

Insatsområden

Översikt insatsområden NPO akut vård 2024 (PPTX) Powerpoint, 48 kB.

Kvalitetsindikatorer för den akuta vårdkedjan

Målet är att skapa förutsättningar för uppföljning av kvalitet och resultat för den akuta vårdkedjan. En delrapport av kvalitetsindikatorer är planerad. Fortsatt arbete planeras när den nationella arbetsgruppen Resurser för den akut sjuka patienten är klar med sitt arbete.

Omhändertagande av den akut sjuka patienten

Omhändertagande av den akut sjuka patienten – resurser som behövs på och kring en sjukhusbunden akutmottagning.

Insatsområde: omhändertagande av den akut sjuka patienten

Strukturerad vårdinformation sepsis

Nationellt programområde (NPO) infektionssjukdomar har huvudansvar för insatsen. Arbetet sker i samverkan med NPO akut vård, NPO infektionssjukdomar, nationell samverkansgrupp (NSG) strukturerad vårdinformation samt regionala arbetsgrupper för införande av vårdförlopp sepsis.

Insatsområde strukturerad vårdinformation sepsis

Styrning och bedömning av vårdnivå för akut vård

Insatsområdet omfattar bedömning och prioritering i den akuta vårdkedjan utanför sjukhuset, både för att styra patienten till rätt vårdnivå och för att säkra en hög patientsäkerhet.

Insatsområde: Styrning och bedömning av vårdnivå för akut vård

Trauma

Nationellt programområde kirurgi och plastikkirurgi har huvudansvar för insatsen. Arbetet sker i samverkan mellan nationellt programområde akut vård, perioperativ vård, intensivvård och transplantation samt rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin.

Insatsområde trauma

Aktuellt

Kunskapsstöd

Arbetsgrupp kunskapsstöd

En nationell arbetsgrupp har i uppdrag att samordna programområdets arbete med kunskapsstöd.

 • Kontaktperson: samma som för programområdet, se kontaktuppgifter längre ner på sidan
 • Ordförande:Anna Gunnarsson, överläkare akutsjukvård, specialistläkare akutsjukvård och allmänmedicin, Universitetssjukhuset i Linköping och lasarettet i Motala, Sydöstra sjukvårdsregionen

Ledamöter och kontakt

Värdskap

Sjukvårdsregion Mellansverige

Kontaktperson och processledare

Pernilla Olofsson, patientsäkerhetsstrateg, Universitetssjukhuset Örebro, Sjukvårdsregion Mellansverige

pernilla.olofsson2@regionorebrolan.se

Ordförande

Jenny Liu, överläkare, verksamhetsområde akut, Södersjukhuset, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland

Ledamöter

 • Per Marcusson, överläkare anestesi och intensivvård, helikopterläkare, verksamhetschef Luftburen Ambulanssjukvård, Verksamhetsområde Akutsjukvård Region Norrbotten, Norra Sjukvårdsregionen
 • Lisa Kurland, överläkare akutsjukvård, Akutkliniken Universitetssjukhuset Örebro, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Emma Lukic, specialistläkare akutsjukvård och internmedicin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Västra sjukvårdsregionen
 • Anna Gunnarsson, överläkare akutsjukvård, specialistläkare akutsjukvård och allmänmedicin, Universitetssjukhuset i Linköping och lasarettet i Motala, Sydöstra sjukvårdsregionen
 • Daniel Janson Thorfinn, sektionschef och biträdande överläkare, specialistläkare internmedicin och akutsjukvård, Akutmottagningen Malmö Vårdområde akutsjukvård och internmedicin, Skånes Universitetssjukhus, Södra sjukvårdsregionen

Kvalitetsregister

Nationella kvalitetsregister finansieras via en överenskommelse mellan Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och staten. Inom akut vård finns dessa nationella kvalitetsregister:

 • Svenska Hjärt- och lungräddningsregistret
 • Svenska Traumaregistret

Till nationella kvalitetsregister inom akut vård