Publicerad 4 mars 2024

Nationellt programområde rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin

Programområdet vill ta fasta på det dynamiska samspelet mellan hälsa, funktionsförmåga och omgivningsfaktorer i samverkan med andra programområden så att rehabiliterings-, habiliterings- och försäkringsmedicinska insatser blir en naturlig och tillgänglig del i övrig vård och behandling.

Uppdrag

Uppdraget omfattar hela vårdkedjan med primär- och sekundärpreventiva insatser, primärvård och specialiserad vård, rehabilitering i öppen och sluten vård, specialiserad rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicinska insatser.

Generellt uppdrag för nationella programområden

Insatsområden

Översikt insatsområden NPO rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin 2024 (PPTX) Powerpoint, 52 kB.

Utöver de prioriterade insatsområdena fortsätter programområdet arbetet med att stärka och skapa nätverk för samordning inom rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin.

Rehabilitering och delar av försäkringsmedicinskt arbete – generisk modell

Den generiska modellen för rehabilitering och delar av försäkringsmedicinskt arbete beskriver centrala delar i patientens rehabilitering och sjukskrivning. Modellen ska bidra till en kvalitetssäker och samordnad process utifrån patientens behov och bästa tillgängliga kunskap. Modellen ska öka patientens delaktighet i vård och behandling, underlätta införande av kunskapsstöd och kommunikation mellan verksamheter och huvudmän.

Insatsområde rehabilitering och delar av försäkringsmedicinskt arbete – generisk modell

Trauma

Nationellt programområde kirurgi och plastikkirurgi har huvudansvar för insatsen. Arbetet sker i samverkan mellan nationellt programområde akut vård, perioperativ vård, intensivvård och transplantation samt rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin. En nationell arbetsgrupp för trauma kommer att starta under 2023.

Insatsområde trauma

Traumatisk hjärnskada

Nationellt programområde rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin har huvudansvar för insatsen. Arbetet sker i samverkan med nationellt programområde akut vård, barns och ungdomars hälsa, nervsystemets sjukdomar samt nationellt primärvårdsråd. Ett personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp är framtaget.

Insatsområde traumatisk hjärnskada

Övergång till vuxensjukvård för barn och ungdomar med funktionsnedsättning

Det behövs bättre samordning av insatser vid övergång från barnsjukvård till vuxensjukvård för personer med medfödd eller tidigt förvärvad funktionsnedsättning. Insatsen ska även öka kunskapen om dessa personers behov hos hälso-och sjukvårdspersonal som inte arbetar med habilitering.

Insatsområde övergång till vuxensjukvård för barn och ungdomar med funktionsnedsättning

Försäkringsmedicinskt kunskapsstöd och ledningssystem

Insatsen ska säkerställa evidensbaserad god och jämlik vård samt hög patientsäkerhet vid sjukskrivning, rehabilitering och habiliterande insatser. Målet är försäkringsmedicinskt kunskapsstöd som tillgodoser hälso- och sjukvårdens kliniska behov.

Insatsområde försäkringsmedicinskt kunskapsstöd och ledningssystem

Aktuellt

Kunskapsstöd

De kunskapsstöd som programområdet har tagit fram hittar du via länken nedan. Där hittar du den generiska modellen för rehabilitering och delar av försäkringsmedicinskt arbete.

Kunskapsstöd rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin

Arbetsgrupp kunskapsstöd

I nuläget sker detta arbete inom ramen för befintligt arbete i NPO. Under 2023 kommer uppdrag för en nationell arbetsgrupp att formuleras och därefter kommer en nominering att genomföras.

Kontaktperson: samma som för programområdet.

Ledamöter och kontakt

Värdskap

Sydöstra sjukvårdsregionen

Kontaktperson och processledare

Siv Folkhammar Andersson, Samrehab Region Kalmar, Sydöstra sjukvårdsregionen

siv.folkhammarandersson@regionkalmar.se

Ordförande

Catharina Nygren Deboussard, specialistläkare rehabiliteringsmedicin, Rehabiliteringsmedicinska universitetskliniken, Danderyds sjukhus, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland

Ledamöter

Region

  • Johan Brännström, utvecklingsstrateg Försäkringsmedicin och Rehabilitering, Hälso- och Sjukvårdspolitiska avdelningen, Region Jämtland Härjedalen, Norra sjukvårdsregionen
  • Frida Lindh, hälso- och sjukvårdsstrateg, Region Halland, Södra sjukvårdsregionen
  • Caisa Hedlund, utvecklingsledare, Samverkan Region Värmland, Sjukvårdsregion Mellansverige
  • Annika Waser, sjuksköterska, verksamhetschef Vuxenhabiliteringen, Göteborg, Västra sjukvårdsregionen
  • Stefan Bragsjö, verksamhetschef Samrehab, Region Kalmar, Sydöstra sjukvårdsregionen

Kommun

  • Anneli Forsgren, teamchef inom äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård, Region Jönköping, Sydöstra sjukvårdsregionen
  • Cecilia Rydberg, terapeut och verksamhetschef hemsjukvården, Ydre kommun