Publicerad 25 april 2024

Nationellt programområde infektionssjukdomar

Inom områdena sepsis och tuberkulos ingår att ta fram personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för införande i regionerna i samverkan med vårdens verksamheter.

Uppdrag

Generellt uppdrag för nationella programområden

Insatsområden

Översikt insatsområden NPO infektionssjukdomar (PPTX) Powerpoint, 37 kB.

Hepatit B och C

En nationell elimineringsplan för hepatit C är framtagen. En liknande elimineringsplan ska nu tas fram för hepatit B.

Insatsområde hepatit B och C

Infektionsdiagnostik

Laboratorieanalyser används i samband med majoriteten av medicinska tillstånd för att ställa diagnos och ge rätt behandling. Detta gäller inte minst akuta infektionssjukdomar. Att få analyssvar i tid är en viktig faktor. Inte bara för att optimera vården för den enskilda patienten, utan också för att förhindra smittspridning, minska antibiotikaanvändning samt optimera användningen av tillgängliga vårdplatser. Ändå varierar svarstiderna för många mikrobiologiska analyser kraftigt mellan olika platser i landet.

Insatsområde infektionsdiagnostik

Sepsis

Ett personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp är framtaget.

Vårdförlopp sepsis

Strukturerad vårdinformation sepsis

Nationellt programområde (NPO) infektionssjukdomar har huvudansvar för insatsen. Arbetet sker i samverkan med NPO akut vård, NPO infektionssjukdomar, nationell samverkansgrupp (NSG) strukturerad vårdinformation, NSG data och analys samt regionala arbetsgrupper för införande av vårdförlopp sepsis.

Insatsområde strukturerad vårdinformation sepsis

Strama

Antibiotikaresistens är ett allvarligt och växande folkhälsoproblem både i Sverige och i världen och är en av de största utmaningarna för svensk sjukvård. Arbetet för att motverka resistensutveckling och för utveckling av en effektiv behandling mot infektioner har hög prioritet, och behovet kommer att kvarstå permanent.

Insatsområde strama

Tuberkulos

En nationell arbetsgrupp ska ta fram ett personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för tuberkulos.

Insatsområde tuberkulos

Aktuellt

Kunskapsstöd

De kunskapsstöd som programområdet har tagit fram hittar du via länken nedan.

Kunskapsstöd infektionssjukdomar

Arbetsgrupp kunskapsstöd

En nationell arbetsgrupp har i uppdrag att samordna programområdets arbete med kunskapsstöd.

 • Kontaktperson: samma som för programområdet
 • Ordförande: Anna-Lena Fastén, specialistläkare allmänmedicin, Strama Stockholm, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Region Stockholm, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland

Ledamöter och kontakt

Värdskap

Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland

Kontaktperson och processledare

Vakant

Ordförande

Emeli Månsson, överläkare, Infektionskliniken Västmanlands sjukhus, Sjukvårdsregion Mellansverige

Ledamöter

 • Sara Mörtberg, överläkare, Infektionskliniken Östersunds sjukhus, Norra sjukvårdsregionen
 • Kristoffer Strålin, överläkare, Karolinska Universitetssjukhuset, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Magnus Brink, överläkare, Infektionskliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Västra sjukvårdsregionen
 • Kristina Cardell, överläkare, Infektionskliniken Universitetssjukhuset i Linköping, Sydöstra sjukvårdsregionen
 • Anna Jerkeman, överläkare, Infektionskliniken Skånes universitetssjukhus, Malmö, Södra sjukvårdsregionen

Kvalitetsregister

Nationella kvalitetsregister finansieras via en överenskommelse mellan Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och staten. Inom infektionssjukdomar finns dessa nationella kvalitetsregister:

 • InfCare Hepatit
 • InfCareHIV
 • Nationella kvalitetsregistret för infektionssjukdomar
 • Nationellt kvalitetsregister för primära immunbrister (PIDcare)

Till nationella kvalitetsregister inom infektionssjukdomar