Publicerad 3 mars 2023

Nationellt programområde nervsystemets sjukdomar

Fokus för programområdets arbete är att stärka patientens hela omhändertagande från insjuknande, via diagnostik och eventuell akutvård, behandling till den ibland livslånga uppföljningen samt med en god rehabilitering.

Uppdrag

Programområdet samarbetar bland annat med med Lokal Läkemedelskommitté och NT-rådet gällande läkemedelsfrågor och viss dialog med SBU. NPO:s etablerade dialogforum för samarbetspartner kommer att fortsätta som ett årligt arrangemang, där patient-, specialist- och professionsföreningar samt kvalitetsregister verksamma inom neuroområdet bjuds in till dialog.

Generellt uppdrag för nationella programområden

Insatsområden

Amyotrofisk lateral skleros (ALS)

ALS är ett mycket allvarligt sjukdomstillstånd med progredierande neurologiska funktionsbortfall som leder till stort hjälpbehov, stödinsatser från många professioner och ofta snar död.

Insatsområde ALS

Epilepsi

Ett personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för epilepsi är framtaget. Arbete pågår med implementering av detta. Riktlinjer kopplade till det vårdförloppet ska tas fram.

Insatsområde epilepsi

Normaltryckshydrocefalus (NPH)

Hydrocefalus är ett tillstånd där hjärnventriklarna är utvidgade på grund av ökad mängd intraventrikulär cerebrospinalvätska på grund av ökad produktion eller förhindrat dränage. Det kan ge upphov till gång- och balanssvårigheter, kognitiv svikt och kontinensproblem.

Insatsområde NPH

Smärta

Ett personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för långvarig smärta hos vuxna är framtaget.

Insatsområde smärta

Stroke

Uppdrag: ta fram ett personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för stroke.

Insatsområde stroke

Subaraknoidalblödningar

Det personcentrerade och sammanhållna vårdförloppet för stroke och TIA del 1 är godkänt. Det innefattar diagnostik och akut omhändertagande av alla stroke, även spontana icke-traumatiska subaraknoidalblödningar. Då dessa särskiljer sig från övriga stroke prioriterades inte denna grupp i det initiala arbetet kring vårdförlopp stroke och TIA del 1.

Traumatisk hjärnskada

Nationellt programområde rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin har huvudansvar för insatsen. Arbetet sker i samverkan med nationellt programområde akut vård, barns och ungdomars hälsa, nervsystemets sjukdomar samt nationellt primärvårdsråd.

Insatsområde traumatisk hjärnskada

Ordnat införande och användande av dyra läkemedel och behandlingsmetoder (migrän, narkolepsi, MS-behandling)

Migrän

Insatsområde migrän

Narkolepsi

Insatsområde narkolepsi

Multipel skleros (MS)

Uppdrag: ta fram nationella behandlingsrekommendationer med syfte att harmonisera användandet av rituximab vid MS i Sverige, ge stöd åt mindre kliniker som saknar universitetssjukhusens spetskunskap samt förtydliga behovet av uppföljning och säkerhetsmonitorering via till exempel kvalitetsregister. Arbetsgruppen skulle ha startat sitt arbete under 2021 men ligger vilande då Socialstyrelsen planerar en översyn av nationella riktlinjer MS under 2022.

Beslutsstöd specialistvård

Professionsföreningar som Svenska MS-sällskapet och Swedish Movement Disorder Society (SweMODIS) har sedan länge tagit fram och publicerat mer detaljerade riktlinjer kring diagnostik och behandling. Dessa finns publicerade på respektive förenings hemsida men har inte genomgått någon standardiserad granskning och beslutsprocess. Nationell samverkansgrupp (NSG) för kunskapsstöd har tagit fram ett generiskt ramverk för denna typ av arbete i syfte att kvalitetssäkra och underlätta ett kunskapsbaserat arbetssätt inom sjukvården. En arbetsgrupp ska överföra och vid behov revidera ett urval av dessa rekommendationer till att bli nationella riktlinjer inom kunskapssystemet enligt det generiska ramverket för kunskapsstöd. Arbetsgruppen skulle ha startat sitt arbete under 2021 men ligger vilande i väntan på förbättringar i kunskapsstyrningens digitala verktyg.

Aktuellt

Kunskapsstöd

De kunskapsstöd som programområdet har tagit fram hittar du via länken nedan.

Kunskapsstöd nervsystemets sjukdomar

Arbetsgrupp kunskapsstöd

En nationell arbetsgrupp har i uppdrag att samordna programområdets arbete med kunskapsstöd.

 • Kontaktperson: samma som för programområdet, se kontaktuppgifter längre ner på sidan
 • Ordförande: Jessica Berg Skoog, specialistläkare allmänmedicin, ämnesgruppordförande NKK Nervsystem och smärta, Södra sjukvårdsregionen

Ledamöter och kontakt

Värdskap

Södra sjukvårdsregionen

Kontaktperson och processledare

Susanne Ekqvist, Södra sjukvårdsregionen

susanne.ekqvist@skane.se

Ordförande

Mikael Edsbagge, specialistläkare neurologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Västra sjukvårdsregionen

Ledamöter

 • Hans Lindsten, specialistläkare neurologi, Norrlands Universitetssjukhus, Norra sjukvårdsregionen
 • Mats Ryttlefors, överläkare, specialistläkare neurokirurgi, Akademiska sjukhuset, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Christina Sjöstrand, specialistläkare neurologi, Neurologi Danderyds Sjukhus AB, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Jonas Lind, specialistläkare neurologi, Länssjukhuset Ryhov, Sydöstra sjukvårdsregionen
 • Christer Nilsson, specialistläkare neurologi, Skånes universitetssjukhus, Södra sjukvårdsregionen

Kvalitetsregister

Nationella kvalitetsregister finansieras via en överenskommelse mellan Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och staten. Inom nervsystemets sjukdomar finns dessa nationella kvalitetsregister:

 • Endovaskulär behandling av stroke (EVAS-registret)
 • Svenska neuroregister
 • Nationellt kvalitetsregister inom rehabiliteringsmedicin (WebRehab Sweden)
 • Kvalitetsregister för MMC, annan neuralrörsdefekt och hydrocefalus
 • Nationellt kvalitetsregister över Smärtrehabilitering (NRS)
 • Nationella kvalitetsregistret för stroke (Riksstroke)

Till nationella kvalitetsregister inom nervsystemets sjukdomar