Publicerad 2 oktober 2023

Insatsområde strukturerad vårdinformation sepsis

Insatsen ska möjliggöra ett långsiktigt arbete med strukturerad vårdinformation som underlättar förbättring av handläggningen av patienter med allvarlig sepsis.

Bakgrund

Insatsen strukturerad vårdinformation sepsis blir en förlängning av personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp sepsis.

Målet är att öka överlevnaden och minska risken för allvarlig sjukdom hos patienter som löper risk att utveckla sepsis och septisk chock. Detta genom ett strukturerat omhändertagande, vilket minskar behovet av intensivvård och bidrar till en förbättrad och mer jämlik sepsisvård i landet.

Nationellt programområde (NPO) infektionssjukdomar har huvudansvar för insatsen. Arbetet sker i samverkan med NPO akut vård, NPO infektionssjukdomar, nationell samverkansgrupp (NSG) strukturerad vårdinformation samt regionala arbetsgrupper för införande av vårdförlopp sepsis.

Uppdrag

En nationell arbetsgrupp ska:

 • Ta fram nationellt gemensamma, systemoberoende och strukturerade mallar för:
  • dokumentation av sepsislarm som aktiveras för patienter med misstänkt allvarlig sepsis
  • dokumentation av vårdåtgärder som utförs när sepsislarm har aktiverats
  • checklista att användas vid klinisk uppföljning av patienter med allvarlig sepsis (enligt vårdförloppet 2–6 veckor efter utskrivning)
  • elektronisk beräkning av Sequential Organ Failure Assessment score (SOFA) i vårdinformationssystem för att möjliggöra korrekt diagnossättning av sepsis.
 • Testa hur väl mallarna går att implementera i vårdinformationssystemet, genom ett regionalt pilotinförande. NPO infektionssjukdomar och NPO akut vård ansvarar för validering av kliniskt innehåll i mallarna.
 • Tillsammans med nationella samverkansgrupper bidra med informatikkompetens vid användning av redan utvecklat IT-stöd som identifierar populationen och vårdförloppets kvalitetsindikatorer.
 • Bidra i arbetet med att ta fram ett förslag för nationell och regional övervakning av indikatorerna.

Aktuellt

Ledamöter och kontakt

Kontaktperson och processledare

Jessica Rosenälv, avdelning Digitalisering och IT, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland

jessica.rosenalv@regionstockholm.se