Publicerad 20 mars 2023

Insatsområde akut bukkirurgi för sköra äldre

Många äldre patienter med sjukdomar som kräver bukkirurgi lider samtidigt av hjärt-, lung-, och njursjukdomar samt diabetes som behöver utredas noggrant och optimeras före operation.

Bakgrund

Ungefär 40 procent av sköra äldre som ska opereras lider av undernäring vilket ökar risken för komplikationer. Nedsatt fysisk kondition har på senare tid också visat sig vara en riskfaktor för allvarliga komplikationer och förlängd återhämtning efter stor kirurgi.

Målet är ett förbättrat omhändertagande av patientgruppen sköra äldre vad gäller preoperativ bedömning, planering och förberedelser samt postoperativ vård i syfte att förbättra utfallet efter kirurgin.

Det saknas nationella riktlinjer för akut bukkirurgi för sköra äldre.

Uppdrag

En nationell arbetsgrupp ska ta fram ett nationellt kunskapsstöd för akut bukkirurgi för sköra äldre. Det ska inkludera riktlinjer kring vilka patienter som inte bör genomgå akut bukkirurgi. Samverkan kommer att ske med nationellt programområde äldres hälsa och palliativ vård, och dessa arbetsgrupp för sköra äldre. Samverkan kommer även att ske med nationellt programområde perioperativ vård, intensivvård och transplantation.

Ledamöter och kontakt

Information kommer.