Publicerad 20 mars 2023

Insatsområde levnadsvanor

Ett nationellt vårdprogram för levnadsvanor är framtaget. Arbete med ett personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för levnadsvanor pågår.

Åtgärder som påverkar eller motverkar ohälsosamma levnadsvanor hos en person med en specifik sjukdom, bör ses som en viktig del i själva behandlingen av sjukdomen. Målet är att kunskap om levnadsvanor och metoder enkelt ska integreras inom olika diagnosområden.

De metoder som prioriteras i Socialstyrelsens "Nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor" (2018) utgör kunskapsbasen i arbetet. Hälso- och sjukvårdens roll är att i dialog med patienten individanpassa åtgärderna med respekt för individens specifika behov, förväntningar och integritet.

Uppdrag

Levnadsvanor integreras i samtliga personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp. Vårdprogram för levnadsvanor och den generiska modellen för arbete med levnadsvanor i personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp inkluderar metoder vid ohälsosamma levnadsvanor. Detta ger säker och konkret vägledning för hur stöd till förändringar i levnadsvanor kan genomföras och integreras i övriga vårdprocesser. Därmed skapas större förutsättningar för vården att hantera ohälsosamma levnadsvanor på ett strukturerat sätt.

En nationell arbetsgrupp har tagit fram ett nationellt vårdprogram för levnadsvanor, och ska ta fram ett personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för levnadsvanor.

Aktuellt

Nationellt vårdprogram för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor publicerades i början av 2022. Vårdförloppet för levnadsvanor planeras gå ut på remiss under senare delen av 2022.

Ledamöter och kontakt

Kontaktperson och processledare

Kristine Bergström, Norra sjukvårdsregionen

kristine.bergstrom@norrarf.se

Ordförande

Lars Jerdén, specialistläkare allmänmedicin, Jakobsgårdarnas akademiska vårdcentral, Borlänge, Sjukvårdsregion Mellansverige

Ledamöter

 • Cecilia Edström, fysioterapeut, Folkhälsoenheten Region Västerbotten, Norra sjukvårdsregionen
 • Roger Olsson, specialistläkare ortopedi, Ortopedkliniken Östersund, Norra sjukvårdsregionen
 • Sven Andreasson, Beroendecentrum, Stockholm, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Karin Kauppi, dietist, Vårdkvalitetsenheten, Akademiska sjukhuset, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Sara Haile, specialistsköterska, Södersjukhuset, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Lena Pomerleau, specialistläkare allmänmedicin, Region Stockholm, ledamot i Nationellt programområde äldres hälsa och palliativ vård, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Ellen Brynskog, sjuksköterska, Regionalt cancercentrum väst, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Västra sjukvårdsregionen
 • Helen Sundberg, fysioterapeut, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Västra sjukvårdsregionen
 • Christine Anderhov Eriksson, dietist, Barnhälsovårdsenheten Region Östergötland, Sydöstra sjukvårdsregionen
 • Hans Lingfors, specialistläkare allmänmedicin, ordförande för ämnesgrupperna för levnadsvanor Nationellt kliniskt kunskapsstöd, Sydöstra sjukvårdsregionen
 • Kjell Olsson, dietist, processledare på Kunskapscentrum levnadsvanor och sjukdomsprevention Region Skåne, Södra sjukvårdsregionen
 • Malin Skogström, specialistläkare allmänmedicin, enhetschef Kunskapscentrum levnadsvanor och sjukdomsprevention Region Skåne, Södra sjukvårdsregionen
 • Therese Börjesson, arbetsterapeut, medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR), Kumla Kommun
 • Christina Dahlström, patientrepresentant, Reumatikerförbundet
 • Peter Edfelt, patientrepresentant, Riksförbundet HjärtLung