Publicerad 20 juni 2024

Kunskapsstöd vårdhygien

Här hittar du samlade kunskapsstöd för vårdhygien, som kan användas inom vård och omsorg i alla kommuner och regioner.

Vägledning vårdhygieniskt arbete

Samlade kunskapsstöd inom vårdhygien

Nedan finns länkar till samlade kunskapsstöd för vårdhygien. Urvalet utgår från en inventering som Folkhälsomyndigheten gjorde bland landets hygiensjuksköterskor och hygienläkare våren 2019. De tillfrågade fick ange vilka svenskspråkiga dokument och webbplatser de använde inom olika ämnesområden. Den nationella arbetsgruppen för vårdhygien har gjort en ytterligare revidering av det ursprungliga urvalet utifrån nationell relevans och innehållets aktualitet.

I listan framgår vilken organisation eller myndighet som står bakom respektive dokument. Det är den organisationen eller myndigheten som är ansvarig för dokumentets innehåll och kvalitet. Listan gör inte anspråk på att vara fullständig varken med avseende på ämnesområden eller dokument och webbsidor under varje område, men kommer att kompletteras och revideras fortlöpande.

Det finns ett flertal lagar och föreskrifter riktade till vård och omsorg som rör det vårdhygieniska området. En stor del av dessa finns listade i Vägledning för vårdhygieniskt arbete (se länk ovan).

Svenska Institutet för Standarder (SIS) ger ut standarder, tekniska specifikationer och tekniska rapporter som rör vård och omsorg. Ett litet urval av dessa finns i listan nedan. Dokumenten är gratis för anställda inom regioner, men alla andra behöver köpa dem från SIS.

Samlade kunskapsstöd inom vårdhygien
Samlade kunskapsstöd inom vårdhygienAnsvarig organisation
Arbetsmiljö
GUPEA: Luftvägsvirus vid arbetsplatser - Smittvägar, riskfaktorer och skyddsåtgärderGöteborgs Universitet


Byggnation
Boverkets byggregler (BFS 2011:6)Boverket
Byggenskap och vårdhygien (BOV)Svensk Förening för Vårdhygien (SFVH)
Centrum för vårdens arkitektur, Chalmers (flera dokument)Chalmers
Program för Teknisk Standard, typrum för vårdlokaler (kräver inloggning)Program för teknisk standard
SIS-TS 39. Mikrobiologisk renhet i operationsrum – Förebyggande av luftburen smitta – Vägledning och grundläggande krav (kräver inloggning eller köp)Svenska Institutet för Standarder (SIS)


CJD (Creutzfeldt-Jakobs sjukdom)
Creutzfeldt-Jakobs sjukdom, vårdhygieniska rekommendationerSFVH


CVK (Central venkateter)
Riktlinjer för central venkateteriseringSvensk Förening för Anestesi och Intensivvård (SFAI)


Desinfektion
SS-EN 14885:2022. Kemiska desinfektionsmedel och antiseptiska medel – Tillämpning av Europastandarder för kemiska desinfektionsmedel och antiseptiska medel (kräver inlogg eller köp)SIS
SIS-TR 46. Processer för rengöring, desinfektion och sterilisering – Validering och rutinkontroll inom svensk vård och omsorg (kräver inlogg eller köp)SIS
DesinfektionInera
DesinfektionsapparaturInera
Påbyggnadsutbildning spol- och diskdesinfektorer för personal inom vård och omsorgSFVH


Djur i vård och omsorg
Djur i vården (DIV)SFVH


Endoskop
Endoskop, rengöring och desinfektion av värmekänsliga endoskopInera
Mikrobiologisk provtagning av kanalförsedda flexibla endoskop och diskdesinfektorer för värmekänsliga endoskopSFVH


Förebygga vårdrelaterade infektioner


Gröna Boken (delvis i behov av uppdatering)

Folkhälsomyndigheten

Åtgärder mot smittspridning av virusorsakade luftvägsinfektioner inom vård och omsorg

FolkhälsomyndighetenInfektioner och graviditet
INFPREGKarolinska Institutet, Karolinska Universitetssjukhuset och Region Stockholm


Legionella
Legionella i miljön – en kunskapssammanställning om hantering av smittriskerFolkhälsomyndigheten
Legionella i vattenBoverket


Luftfuktighet
Hög luftfuktighet – påverkan på sterilt gods och förslag till åtgärderSFVH


Medicintekniska produkter
Läkemedelsverket (flera dokument)
Läkemedelsverket
SIS-TR 57:2020. Handbok för grundläggande rekommendationer för lagerhållning, hantering och transport av sterila medicintekniska produkter inom hälso- och sjukvård, tandvård och djursjukvård (kräver inloggning eller köp)SIS
Riktlinjer för låneinstrumentSFVH
Medicintekniska produkterInera
Medicintekniska produkter med specificerad mikrobiell renhetInera
OperationstextilierSIS


Objektburen smitta
Hygien, smittskydd och miljöbalken – objektburen smittaFolkhälsomyndigheten


Postoperativa sårinfektioner
PRISS (protesrelaterade infektioner ska stoppas) rekommendationsdokument
1. Riskfaktorer samt optimering
2. Profylaktiskt antibiotikum
3. Uppföljning och infektionsregistrering
4. Optimal operationsmiljö
Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF)


Städning
Städning i vårdlokaler (SIV)SFVH
SS 8760014:2017. Rengöring och städning för minskad smittspridning inom hälso- och sjukvård (kräver inloggning eller köp)SIS


Tandvård
Riktlinjer för vårdhygien inom svensk tandvård (HOBIT)SFVH
Hygien i tandvården – HITÅT (dokumentet behandlar stickskyddade produkter och stick/skärrisker i tandvård)SFVH


Vancomycinresistenta Enterokocker (VRE)
Kunskapsunderlag samt rekommendationer för att begränsa smittspridning med VREFolkhälsomyndigheten


Vårdhygienisk standard
Vårdhygienisk standard i ordinärt och särskilt boendeSFVH
Verktyg i ett ledningssystem för god vårdhygienisk standard vid sjukhusbedriven vårdSFVH

Läs vidare

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.